Ferguson Bequest has purchased tickets for Celtic Connections

Ferguson Bequest

The Ferguson Bequest has recently purchased an allocation of concert tickets for the international music festival, Celtic Connections 2020.

For details of the performances, and to enter the ballot, log in to MyGlasgow Staff and enter via the Ferguson Bequest link in the left hand navigation.

Log in will require your GUID and password.

Any questions, contact: CourtOffice@glasgow.ac.uk

 

************************************************************

Dìleab Fhearghasdain

Tha a' mhaoin Dìleab Fhearghasdain air tiogaidean a cheannach airson trì cuirmean aig an fhèis eadar-nàiseanta, Celtic Connections 2012.

Airson barrachd fiosrachaidh air na cuirmean seo agus cothrom na tiogaidean a ghlèidheadh, rachaibh gu MyGlasgow Staff agus brùth air a' cheangal gu maoin Dìleab Fhearghasdain air an taobh chlì dhen duilleig.

Cleachdaibh an GUID agaibh agus facal-faire àbhaisteach airson faighinn a-steach.


Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios gu: CourtOffice@glasgow.ac.uk


First published: 16 December 2019