Ferguson Bequest - Celtic Connections 2017 Ballot

Published: 1 December 2016

Member of staff? Fancy tickets for Celtic Connections 2017? Here's your chance...

The Ferguson Bequest has recently purchased an allocation of Tickets for the Celtic Connections 2017 Ballot.

For details of the performances, and to enter the ballot, log in to MyGlasgow Staff and enter via the Ferguson Bequest link in the left hand navigation.

Log in will require your GUID and password.

Any questions, contact: CourtOffice@glasgow.ac.uk
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tha a' mhaoin Dìleab Fhearghasdain air tiogaidean a cheannach airson dà chuirm aig an fhèis eadar-nàiseanta, Celtic Connections 2017.

Airson barrachd fiosrachaidh air na cuirmean seo agus cothrom na tiogaidean a ghlèidheadh, rachaibh gu MyGlasgow Staff agus brùth air a' cheangal gu maoin Dìleab Fhearghasdain air an taobh chlì dhen duilleig.

Cleachdaibh an GUID agaibh agus facal-faire àbhaisteach airson faighinn a-steach.

Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios gu: CourtOffice@glasgow.ac.uk


First published: 1 December 2016