Dr Sim Innes

 • Senior Lecturer (Celtic & Gaelic)

telephone: 01413308026
email: Sim.Innes@glasgow.ac.uk

Celtic and Gaelic, 3 University Gardens, Glasgow G12 8QH

Import to contacts

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-0607-9675

Research interests

CUSPAIREAN RANNSACHAIDH

(English below)

Bidh mi a’ sgrìobhadh air litreachas Gàidhlig a bhuineas do dh’ iomadach linn: eadar bàrdachd chlasaigeach bho na meadhan-aoisean gu dealbhan-cluiche Gàidhlig an latha-an-diugh. Tha iasad, sgaoileadh agus eadar-theangachadh bheachdan agus cultair aig cridhe mo chuid rannsachaidh le ùidh shònraichte ann an trì prìomh raointean:

 • LITREACHAS GÀIDHLIG & LÀMH-SGRÌOBHAINNEAN BHO NA MEADHAN-AOISEAN ANMOCH AGUS NA LINNTEAN TRÀTH-NUADH

Bidh mi a’ cur ùidh mhòr anns na dòighean a bha deasbadan, cuspairean agus sgeulachdan eadar-nàiseanta air an cleachdadh le bàird Ghàidhlig. Mar eisimpler, exempla anns a’ bhàrdachd chràbhaidh a gheibhear ann an Leabhar Deadhan Lios  Mòir (1512-1542), faicibh http://theses.gla.ac.uk/2425/ neo deasbadan an t-Soillearachaidh Albannaich anns a’ bhàrdachd ann an Cruinneachadh MhicLathagain (1750-1800) aig Oilthigh Ghlaschu. Bidh mi cuideachd a’ cur ùidh ann an laoidhean agus litreachas eile mun Fhèinn. Bho 2018 tha mi nam Phrìomh Rannsaiche air Lìonradh Rannsachaidh, maoinichte le Comann Rìoghail Dhùn Èideann, air a bheil ‘Gaelic Literature in Enlightenment Scotland: The McLagan Ossianic material.’

 • BEUL-AITHRIS NA GÀIDHLIG

Bho 2015 air adhart dh’obraich mi air eòlaire ùr, air a bheil Seanchas: The Global Gaelic Jukebox, a bheir seachad fiosrachadh air tasglannan anns a bheil clàraidhean-fuaim Gàidhlig. Faicibh https://dasg.ac.uk/seanchas/

 • DEALBHAN-CLUICHE GÀIDHLIG

Ann an 2017 bha mi nam cho-dheasaiche air iom-leabhar sònraichte den International Journal of Scottish Theatre and Screen air dràma Gàidhlig.  Thug mi fhìn sùil air dealbhan-cluiche a chaidh eadar-theangachadh gu Gàidhlig airson sin. Faicibh https://ijosts.ubiquitypress.com/34/volume/9/issue/0/ Ann an 2018 tha mi air a bhith ag obair air dealbhan-cluiche do chloinn a rinneadh aig toiseach an 20mh Linn, faicibh https://www.blogs.hss.ed.ac.uk/selcie/2017/10/20/dusgadh-agus-mosgladh-catriona-nicghille-bhain-ghrannd-dusgadh-na-feinne-1908-calum-mac-pharlain-am-mosgladh-mor-1914-15/

-o0o-

RESEARCH INTERESTS

I have published widely on Gaelic literature, from medieval to modern: from late-medieval bardic poetry to modern Scottish Gaelic drama.   My research on Gaelic literature is united by an interest in transmission, borrowing and translation of culture and ideas, with focus on three main areas:

 • MEDIEVAL & EARLY MODERN GAELIC LITERATURE AND MANUSCRIPT CULTURE

I am particularly interested in the ways in which international ideas, topics, tales and ideas are used by Gaelic poets. For instance, late-medieval exampla in religious bardic poetry from the Book of the Dean of Lismore (1512-1542), see  http://theses.gla.ac.uk/2425/ or Scottish Enlightenment debates in the poetry from the McLagan Collection (1750-1800) at the University of Glasgow. I also work on Ossianic/Fenian lays and other literature. From 2018 I am the Principal Investigator on a Research Network funded by the Royal Society of Edinburgh: ‘Gaelic Literature in Enlightenment Scotland: The McLagan Ossianic material.’

 • GAELIC FOLKLORE

From 2015 onwards I worked on the creation of a new online directory, Seanchas: The Global Gaelic Jukebox, which presents information on archives in possession of Gaelic sound recordings. See https://dasg.ac.uk/seanchas/

 • GAELIC DRAMA

In 2017 I co-edited a special issue of the journal The International Journal of Scottish Theatre and Screen on Scottish Gaelic drama. My own contribution concentrated on plays that had been translated into Gaelic from other languages. See https://ijosts.ubiquitypress.com/34/volume/9/issue/0/ In 2018 I have been working on Gaelic plays for children written at the turn of the 20th Century, see https://www.blogs.hss.ed.ac.uk/selcie/2017/10/20/dusgadh-agus-mosgladh-catriona-nicghille-bhain-ghrannd-dusgadh-na-feinne-1908-calum-mac-pharlain-am-mosgladh-mor-1914-15/

Publications

List by: Type | Date

Jump to: 2024 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Number of items: 22.

2024

Innes, S. (2024) Gaelic Plays for Children 1900-1950. In: Farrell, M. A. and Davis, R. A. (eds.) International Companion to Scottish Children’s Literature. Scottish Literature International. (Accepted for Publication)

2022

Innes, S. (2022) Dùsgadh na Féinne (1908): Katherine Whyte Grant’s Scottish Gaelic kinderspiel. In: Arbuthnot, S. J., Ní Mhurchú, S. and Parsons, G. (eds.) The Gaelic Finn Tradition II. Four Courts Press: Dublin, pp. 197-210. ISBN 9781846827952

2021

Innes, S. (2021) Scottish Enlightenment inquiry in Gaelic poetry: ‘Air Fàsachadh na Gàidhealtachd Albannaich’. In: Davis, L. and Sorensen, J. (eds.) The International Companion to Scottish Literature of the Long Eighteenth Century. Series: International companions to Scottish literature. Scottish Literature International: Glasgow, pp. 234-245. ISBN 9781908980311

2019

Innes, S. and Mathis, K. (2019) Gaelic tradition and the Celtic Revival in children’s literature in Scottish Gaelic and English. In: Dunnigan, S. and Lai, S.-F. (eds.) The Land of Story Books: Scottish Children's Literature in the Nineteenth Century. Series: Occasional Papers No. 23. Scottish Literature International: Glasgow, pp. 107-157. ISBN 9781908980298

Innes, S. and Parsons, G. (Eds.) (2019) Seumas MacLathagain agus a Làmh-Sgrìobhainnean = James McLagan and his Manuscripts. Scottish Gaelic Texts Society: Glasgow. (In Press)

2018

Innes, S. and Reid, S. (2018) Expressions of faith: religious writing. In: Royan, N. (ed.) The International Companion to Scottish Literature 1400-1650. Series: International companions to Scottish literature (6). Scottish Literature International: Glasgow, pp. 60-78. ISBN 9781908980236

Innes, S. (2018) Sir Duncan Campbell of Glenorchy (c. 1443-1513). In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

2017

Innes, S. (2017) Text, translation and context of the Scottish Gaelic songs in The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil (John Mackenzie, GB, 1974). In: The Cheviot the Stag and the Black Black Oil Blu-ray [video]. Panamint.

Innes, S. (2017) Tromdámh Guaire and Obscuritas in late-medieval Irish bardic poetry. In: Croizy-Naquet, C. and Szkilnik, M. (eds.) Rencontres du vers et de la prose: conscience poétique et mise en texte. Opus II. Presses Sorbonne Nouvelle: Paris, pp. 281-300. ISBN 9782878549164

2016

Innes, S. and Macleod, M. (2016) Editorial: On the study and promotion of drama in Scottish Gaelic. International Journal of Scottish Theatre and Screen, 9, pp. 1-12.

Innes, S. and Macleod, M. (2016) Special Issue: Scottish Gaelic Drama [Guest editors]. International Journal of Scottish Theatre and Screen, 9, pp. 1-147.

Innes, S. and Petrina, A. (2016) The Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Sassi, C. (ed.) The International Companion to Scottish Poetry. Series: International Companions to Scottish Literature. Scottish Literature International: Glasgow, pp. 44-53. ISBN 9781908980151

Innes, S. (2016) Fionn and Ailbhe's riddles between Ireland and Scotland. In: Boyd, M. (ed.) Ollam: A Festschrift for Tomás Ó Cathasaigh. Fairleigh Dickinson University Press: Madison, NJ, pp. 271-285. ISBN 9781611478341

Innes, S. (2016) Translated drama in Gaelic in Scotland to c.1950. International Journal of Scottish Theatre and Screen, 9, pp. 61-88.

2015

Brown, I. and Innes, S. (2015) Parody, satire and intertextuality in the songs of The Cheviot, the Stag and the Black Black Oil. Studies in Theatre and Performance, 35(3), pp. 204-220. (doi: 10.1080/14682761.2015.1069946)

2014

Innes, S. (2014) Gaelic religious poetry in Scotland: The Book of the Dean of Lismore. In: Ó hAnnracháin, T. and Armstrong, R. (eds.) Christianities in the Early Modern Celtic World. Palgrave Macmillan: Basingstoke, pp. 111-123. ISBN 9781137306340

Innes, S. (2014) Shakespeare’s Scottish play in Scottish Gaelic. Scottish Language, 33, pp. 26-50.

2013

Innes, S. (2013) Celtic languages. In: Aronoff, M. (ed.) Oxford Bibligraphies Online: Linguistics. Oxford University Press: Oxford. (doi: 10.1093/OBO/9780199772810-0115)

Innes, S. (2013) Fionn in hell. Scottish Gaelic Studies, 29, pp. 21-53.

2012

Brown, I. and Innes, S. (2012) The use of some Gaelic songs and poetry in The Cheviot, the Stag and the Black Black Oil. International Journal of Scottish Theatre and Screen, 5(2), pp. 27-55.

2011

Innes, S. and Hillers, B. (2011) A mixed-media folklore trove: Celtic folklore collections in Harvard libraries. In: Furchtgott, D., Holmberg, M., McMullen, A.J. and Sumner, N. (eds.) Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium. Harvard University Press: Cambridge, MA, USA, pp. 173-208. ISBN 9780674066786

2010

Innes, S. (2010) Is eagal liom lá na hagra: devotion to the Virgin in the later medieval Gàidhealtachd. In: Williamson, E. and Boardman, S. (eds.) The Cult of Saints and the Virgin Mary in Medieval Scotland. Series: Studies in Celtic History. Boydell & Brewer: Woodbridge, Suffolk, pp. 125-141. ISBN 9781843835622

This list was generated on Fri Jun 14 00:46:43 2024 BST.
Number of items: 22.

Articles

Innes, S. and Macleod, M. (2016) Editorial: On the study and promotion of drama in Scottish Gaelic. International Journal of Scottish Theatre and Screen, 9, pp. 1-12.

Innes, S. and Macleod, M. (2016) Special Issue: Scottish Gaelic Drama [Guest editors]. International Journal of Scottish Theatre and Screen, 9, pp. 1-147.

Innes, S. (2016) Translated drama in Gaelic in Scotland to c.1950. International Journal of Scottish Theatre and Screen, 9, pp. 61-88.

Brown, I. and Innes, S. (2015) Parody, satire and intertextuality in the songs of The Cheviot, the Stag and the Black Black Oil. Studies in Theatre and Performance, 35(3), pp. 204-220. (doi: 10.1080/14682761.2015.1069946)

Innes, S. (2014) Shakespeare’s Scottish play in Scottish Gaelic. Scottish Language, 33, pp. 26-50.

Innes, S. (2013) Fionn in hell. Scottish Gaelic Studies, 29, pp. 21-53.

Brown, I. and Innes, S. (2012) The use of some Gaelic songs and poetry in The Cheviot, the Stag and the Black Black Oil. International Journal of Scottish Theatre and Screen, 5(2), pp. 27-55.

Book Sections

Innes, S. (2024) Gaelic Plays for Children 1900-1950. In: Farrell, M. A. and Davis, R. A. (eds.) International Companion to Scottish Children’s Literature. Scottish Literature International. (Accepted for Publication)

Innes, S. (2022) Dùsgadh na Féinne (1908): Katherine Whyte Grant’s Scottish Gaelic kinderspiel. In: Arbuthnot, S. J., Ní Mhurchú, S. and Parsons, G. (eds.) The Gaelic Finn Tradition II. Four Courts Press: Dublin, pp. 197-210. ISBN 9781846827952

Innes, S. (2021) Scottish Enlightenment inquiry in Gaelic poetry: ‘Air Fàsachadh na Gàidhealtachd Albannaich’. In: Davis, L. and Sorensen, J. (eds.) The International Companion to Scottish Literature of the Long Eighteenth Century. Series: International companions to Scottish literature. Scottish Literature International: Glasgow, pp. 234-245. ISBN 9781908980311

Innes, S. and Mathis, K. (2019) Gaelic tradition and the Celtic Revival in children’s literature in Scottish Gaelic and English. In: Dunnigan, S. and Lai, S.-F. (eds.) The Land of Story Books: Scottish Children's Literature in the Nineteenth Century. Series: Occasional Papers No. 23. Scottish Literature International: Glasgow, pp. 107-157. ISBN 9781908980298

Innes, S. and Reid, S. (2018) Expressions of faith: religious writing. In: Royan, N. (ed.) The International Companion to Scottish Literature 1400-1650. Series: International companions to Scottish literature (6). Scottish Literature International: Glasgow, pp. 60-78. ISBN 9781908980236

Innes, S. (2018) Sir Duncan Campbell of Glenorchy (c. 1443-1513). In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

Innes, S. (2017) Text, translation and context of the Scottish Gaelic songs in The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil (John Mackenzie, GB, 1974). In: The Cheviot the Stag and the Black Black Oil Blu-ray [video]. Panamint.

Innes, S. (2017) Tromdámh Guaire and Obscuritas in late-medieval Irish bardic poetry. In: Croizy-Naquet, C. and Szkilnik, M. (eds.) Rencontres du vers et de la prose: conscience poétique et mise en texte. Opus II. Presses Sorbonne Nouvelle: Paris, pp. 281-300. ISBN 9782878549164

Innes, S. and Petrina, A. (2016) The Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Sassi, C. (ed.) The International Companion to Scottish Poetry. Series: International Companions to Scottish Literature. Scottish Literature International: Glasgow, pp. 44-53. ISBN 9781908980151

Innes, S. (2016) Fionn and Ailbhe's riddles between Ireland and Scotland. In: Boyd, M. (ed.) Ollam: A Festschrift for Tomás Ó Cathasaigh. Fairleigh Dickinson University Press: Madison, NJ, pp. 271-285. ISBN 9781611478341

Innes, S. (2014) Gaelic religious poetry in Scotland: The Book of the Dean of Lismore. In: Ó hAnnracháin, T. and Armstrong, R. (eds.) Christianities in the Early Modern Celtic World. Palgrave Macmillan: Basingstoke, pp. 111-123. ISBN 9781137306340

Innes, S. (2013) Celtic languages. In: Aronoff, M. (ed.) Oxford Bibligraphies Online: Linguistics. Oxford University Press: Oxford. (doi: 10.1093/OBO/9780199772810-0115)

Innes, S. and Hillers, B. (2011) A mixed-media folklore trove: Celtic folklore collections in Harvard libraries. In: Furchtgott, D., Holmberg, M., McMullen, A.J. and Sumner, N. (eds.) Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium. Harvard University Press: Cambridge, MA, USA, pp. 173-208. ISBN 9780674066786

Innes, S. (2010) Is eagal liom lá na hagra: devotion to the Virgin in the later medieval Gàidhealtachd. In: Williamson, E. and Boardman, S. (eds.) The Cult of Saints and the Virgin Mary in Medieval Scotland. Series: Studies in Celtic History. Boydell & Brewer: Woodbridge, Suffolk, pp. 125-141. ISBN 9781843835622

Edited Books

Innes, S. and Parsons, G. (Eds.) (2019) Seumas MacLathagain agus a Làmh-Sgrìobhainnean = James McLagan and his Manuscripts. Scottish Gaelic Texts Society: Glasgow. (In Press)

This list was generated on Fri Jun 14 00:46:43 2024 BST.

Grants

TABHARTASAN

(English below)

 • Pròiseact Rannsachaidh Làmh-Sgrìobhainnean MhicLathagain, ghlèidh mi maoineachadh (on taobh a-staigh agus a-muigh) de £21 120 airson seo(2016-2018):
  • Duais Lìonraidh Chomann Rìoghail Dhùn Èideann  (RSE) (£15 000)
  • Maoin Ro-Innleachdail Cholaiste nan Ealan (£700.20)
  • Co-fharpais Cho-labhairtean MHRA (£1500)
  • Duais Chomann Litreachas Gàidhlig na h-Alba (£1000)
  • Greis-Gnìomhachais Rannsachaidh Oileanach (£400)
  • Maoin Brosnachaidh Sgoil nan Daonnachdan (£1500)
  • Bronnadh Eachdraidh na h-Alba Anna Dhùnloib (£1020)
 • Seanchas: Global Gaelic Jukebox, ghlèidh mi maoineachadh (on taobh a-staigh agus a-muigh) airson seo de £5500(2014-2016):
  • Bòrd na Gàidhlig (£3250)
  • Maoin Ro-Innleachdail Cholaiste nan Ealan (£1216.96)
  • Maoin Brosnachaidh Sgoil nan Daonnachdan (£500)
 • Land-Holding, the Recording of Property-Transfer, and the Formation of Kingdoms: The Comparative Experience of Medieval Scotland and Bengal, com-pàirteachas eadar Oilthigh Chalcutta agus Oilthigh Ghlaschu. Fhuaireadh £10 000 uile gu lèir.
  • bha mi fhìn nam bhall ainmichte anns an sgeama International Partnership and Mobility (IPM) aig Acadamaidh Bhreatainn.  B’e an Dr John Reuben Davies am Prìomh Rannsaiche.

-o0o-

GRANTS

 • McLagan Manuscripts Research Project, for which I won combined external- and internal- funding of £21 120 (2016-2018):
  • Royal Society of Edinburgh Network Award (£15 000)
  • UofG’s College of Arts Strategic Research Allocation fund (£700.20)
  • MHRA conference competition (£1500)
  • Scottish Gaelic Texts Society award (£1000)
  • College of Arts Student Research Placement (£400)
  • School of Humanities Incentivisation Fund (£1500)
  • Annie Dunlop Scottish History Endowment (£1020)
 • Seanchas: Global Gaelic Jukebox, for which I
won combined external and internal funding of £5500 (2014-2016):
  • Bòrd na Gàidhlig (£3250)
  • UofG’s Strategic Research Allocation (£1216.96)
  • School of Humanities Research Incentivisation Fund (£500)
 • Land-Holding, the Recording of Property-Transfer, and the Formation of Kingdoms: The Comparative Experience of Medieval Scotland and Bengal, was a partnership between the University of Calcutta and the University of Glasgow. The project attracted £10 000.
  • I was a named participant in this British Academy International Partnership and Mobility (IPM) Scheme; Dr John Reuben Davies as PI.

Supervision

STIÙIREADH

(English below)

Chuirinn fàilte air oileanaich iar-cheumnach a bhiodh ag iarraidh rannsachadh (tro mheadhan na Gàidhlig neo Beurla) a dhèanamh air na leanas:

 • Litreachas Gàidhlig na h-Alba (bàrdachd, rosg, dealbhan-cluiche, eadar-theangachadh), saoghlta neo cràbhaidh, a bhuineas do linn sam bith bho na meadhan-aoisean anmoch chun an latha an-diugh
 • Beul-Aithris Ghàidhlig na h-Alba
 • Làmh-Sgrìobhainnean

Stiùireadh Oileanaich PhD Oilthigh Ghlaschu

 • Danielle Fatzinger, ‘Eoghan MacGilleoin, Mr Lachlann Campbell, and Col. Cailean Campbell: Manuscript production in Kintrye c. 1690-1698An Exploration of the Manuscripts by Eoghan Mac Gilleoin (1690an)’ (2021), https://theses.gla.ac.uk/82425/
 • Kathleen Reddy, ‘Ceanglaichean eadar cleachdaidhean creideimh ionadail agus cànan is cultar nan Gàidheal Caitligeach anns na h-Eileanan Siar mu dheas bho dheireadh an 19mh Linn gus an latha an-diugh’ (a thòisich 2017).
 • Myra Booth-Cockroft, 'The worlds of patron and scribe: examining the literary and historical context of Llyfr Coch Hergest (1382-1410).' (a thòisich Sultain 2016)
 • Eleanor Thomson, 'The Grand Old Man' of Gaelic letters: Calum MacPhàrlain and the Celtic Revival in Scotland, c. 1891-1930' (a thòisich 2019)

Stiùireadh Oileanaich MRanns/MFealls Oilthigh Ghlaschu:

 • Kathleen Reddy, ‘Ùrnaighean nan Gàidheal: text and context of Gaelic prayer in South Uist, 1880-1960’ (crìochnaichte Sultain 2017). Faicibh http://theses.gla.ac.uk/9144/
 • Isla Parker, ''Muc Dhearg!' ors' ise: Women and Gaelic storytelling in the Outer Hebrides of Scotland c.1850-c.1980 (2022) https://theses.gla.ac.uk/82785/
 • Viktor Kardell, 'Röde Orm (1941-45) le Frans G. Bengtsson: bho Shuainis dhan Ghàidhlig' (a thòisich 2022) 

Stiùireadh Oileanaich PhD Oilthigh Harvard/Oilthigh Ghlaschu

-o0o-

SUPERVISION

I would welcome research students hoping to work (through the medium of Gaelic or English) on topics related to the following:

 • Scottish Gaelic literature (poetry, prose, drama, translation), secular or religious, pertaining to any period from the later Middle Ages until the present.
 • Scottish Gaelic folklore.
 • Manuscript studies.

Supervision of University of Glasgow PhD students:

 • Danielle Fatzinger, ‘Eoghan MacGilleoin, Mr Lachlann Campbell, and Col. Cailean Campbell: Manuscript production in Kintrye c. 1690-1698An Exploration of the Manuscripts by Eoghan Mac Gilleoin (1690an)’ (2021), https://theses.gla.ac.uk/82425/
 • Kathleen Reddy, ‘Ceanglaichean eadar cleachdaidhean creideimh ionadail agus cànan is cultar nan Gàidheal Caitligeach anns na h-Eileanan Siar mu dheas bho dheireadh an 19mh Linn gus an latha an-diugh’ (started 2017).
 • Myra Booth-Cockroft, 'The worlds of patron and scribe: examining the literary and historical context of Llyfr Coch Hergest (1382-1410).' (started 2016)
 • Eleanor Thomson, 'The Grand Old Man' of Gaelic letters: Calum MacPhàrlain and the Celtic Revival in Scotland, c. 1891-1930' (started 2019)

Supervision of University of Glasgow MRes/MPhil students:

 • Kathleen Reddy, ‘Ùrnaighean nan Gàidheal: text and context of Gaelic prayer in South Uist, 1880-1960’ (crìochnaichte Sultain 2017). Faicibh http://theses.gla.ac.uk/9144/
 • Isla Parker, ''Muc Dhearg!' ors' ise: Women and Gaelic storytelling in the Outer Hebrides of Scotland c.1850-c.1980 (2022) https://theses.gla.ac.uk/82785/
 • Viktor Kardell, 'Röde Orm (1941-45) le Frans G. Bengtsson: bho Shuainis dhan Ghàidhlig' (started 2022) 

Supervision of Harvard University/University of Glasgow students:

Teaching

Teagasg/ Teaching

Cùrsaichean Urramach Fo-Cheumanch/ Undergraduate Honours Courses:

Cùrsaichean Roimh-Urramach Fo-Cheumnach/ Undergraduate Pre-Honours:

Iar-Cheumnach/ Postgraduate

Additional information

FIOSRACHADH A BHARRACHD

(English below)

Dreuchdan Sgoilearach Tadhalach

 • Sgoilear Tadhalach ann an Cànanan agus Litreachasan Ceilteach, Roinn Chànanan agus Litreachasan Ceilteach, Dàmh nan Ealan agus nan Saidheansan, Oilthigh Harvard, Cambridge (Mass.), Na Stàitean Aonaichte (Foghar 2017).

Uallaichean Taoibh a-Muigh

 • Neach-Sgrùdaidh on Taobh a-Muigh: Gàidhlig agus Cuspairean Co-Cheangailte, Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (1d Sultain 2014 – 31d Lùnastal 2018).

Com-Pàirteachas Taoibh a-Muigh

 • Ball-Bùird aig Ceòl is Craic, buidheann ealan Gàidhlig (2014-2016)
 • Ball-Bùird aig Comhairle nan Leabhraichean (bho 2016-)
 • Ball-Bùird aig Scottish Gaelic Texts Society (bho 2016-)
 • Ball-Bùird aig Theatre Gu Leòr, companaidh tèatair Gàidhlig (bho 2018-)

Dreuchdan Roimhe

 • Leas-Ollamh Chànanan agus Litreachasan Ceilteach (Slighe Gabhaltais), Roinn Chànanan agus Litreachasan Ceilteach, Dàmh nan Ealan agus nan Saidheansan, Oilthigh Harvard, Cambridge (Mass.), Na Stàitean Aonaichte (2010-2013).
 • Òraidiche ann an Ceiltis (Teirm-Shuidhichte), Roinn na Ceiltis, Oilthigh Naomh Fransaidh Xavier, Alba Nuadh, Canada (2008-2009),

-o0o-

 ADDITIONAL INFORMATION

Visiting Academic Appointments

 • Visiting Scholar in Celtic Languages and Literatures (Fixed Term), Faculty of Arts and Sciences, Harvard University, Cambridge (Mass.), USA (Autumn 2017).

External Responsibilities

 • External Examiner: Gaelic and Related Studies, Sabhal Mòr Ostaig, University of the Highlands and Islands (1st Sep 2014 – 31st August 2018).

External Engagement

 • Board member of Ceòl is Craic, Gaelic arts organization (2014-2016)
 • Board member of the Gaelic Books Council (since 2016)
 • Board member of Scottish Gaelic Texts Society (since 2016)
 • Board member of Theatre Gu Leòr, Gaelic Theatre Company (since 2018)

Previous Appointments

 • Assistant Professor of Celtic Languages and Literatures (Tenure Track), Department of Celtic Languages and Literatures, Faculty of Arts and Sciences, Harvard University, Cambridge (Mass.) (2010-2013)
 • Lecturer in Celtic (Fixed Term), Department of Celtic Studies, St. Francis Xavier University, Nova Scotia. (2008-2009)