Mr Gillebride Macmillan

 • Senior Lecturer (Celtic & Gaelic)

telephone: 0141 330 4143
email: Gilbert.MacMillan@glasgow.ac.uk

Rm 205, Celtic and Gaelic, 3 University Gardens, Glasgow University

Import to contacts

Research interests

Tha mise ag obair mar òraidiche ann an Ceiltis is Gàidhlig. Bidh mi a’ teagasg gràmar agus briathrachas na Gàidhlig, litreachas, sgilean eadar-theangachaidh agus òrain Ghàidhlig aig ìre fo-cheum agus iar-cheumnach.Tha mi nam stiùiriche air iomadach cùrsa (Gàidhlig 1 Adhartach, Gàidhlig 1 Eadar-mheadhanach, Gàidhlig 2 Eadar-mheadhanach, Sgilean Cànain 3, Sgilean Cànain 4 agus Seinn sa Ghàidhlig). Aig an àm seo, tha mi nam Cheannard air Ceiltis is Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu agus ‘s mi Oifigear nan Greisean-obrach Cruthachail ann an Coaliste nan Ealain.

I work as a Lecturer in Celtic and Gaelic. I teach Gaelic grammar, language, literature, translation and song classes for undergratuate and postgraduate levels and I convene a number of undergraduate courses (Gaelic 1 Advanced, Gaelic 1 Intermediate, Gaelic 2 Intermediate, Sgilean Cànain 3, Sgilean Cànain 4 and Gaelic Song in Performance). At present, I am the Head of Subject, Celtic and Gaelic, and The College of Arts Creative Placements Officer.

Rannsachadh - Research

Am measg nan cuspairean rannsachaidh anns a bheil ùidh agam tha na leanas:

 • Òrain Ghàidhlig sa bheul-aithris
 • Beul-aithris ann an saoghal nan Gàidheal
 • Gràmar na Gàidhlig agus Foghlam na Gàidhlig
 • Sgilean eadar-theangachaidh agus eadar-mhìneachadh

Tha mi air pròiseactan rannsachaidh a dhèanamh stèidhichte air òrain ann an Uibhist (Guthan an Iar – EOST,  Aig an Iasgach)

My research interests include:-

 • Gaelic song transmission
 • oral tradition in Gaelic communities
 • Gaelic grammar and Gaelic education 
 • Gaelic translation and interpretation skills

I have undertaken research projects on the Gaelic song tradition of South Uist (Guthan an Iar – EOST and Aig an Iasgach)

Publications

List by: Type | Date

Jump to: 2021 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Number of items: 19.

2021

Course, M. and MacMillan, G. (2021) Fishing, Gaelic and environment in the Outer Hebrides. In: McLeod, W., Gunderloch, A. and Dunbar, R. (eds.) C`anan & Cultar / Language & Culture. Rannsachadh na Gàidhlig 10. Aberdeen University Press: Aberdeen. ISBN 9781857520880

2018

MacMillan, G. (2018) Freumhan Falaichte. [Audio]

MacMillan, G. (2018) Aig an Iasgach. [Audio]

MacMillan, G. (2018) Sinbad: Tionndadh Gàidhlig. Giglets. (In Press)

2016

MacMillan, G. (2016) Na Ròmanaich. Cuilean Craicte: Edinburgh.

2015

Mac'Illemhaoil, G. (2015) Crùbag nan Ìnean Òr. Dalen Alba: Tresaith, Ceredigion. ISBN 9781906587505

MacMillan, G. (2015) Notes on the Scottish Gaelic Dialect of South Uist. In: Lindseth, J. A. and Tannenbaum, A. (eds.) Alice in a World of Wonderlands: the Translations of Lewis Carroll's Masterpiece: Volume 1, Essays. Oak Knoll Press in cooperation with the Lewis Carroll Society of North America: New Castle, Delaware, USA, pp. 529-530. ISBN 9781584563310

MacMillan, G. (2015) Scottish Gaelic (South Uist dialect), Back-translation of Alice in Wonderland, Chapter VII. In: Lindseth, J. A. and Tannenbaum, A. (eds.) Alice in a World of Wonderlands: the Translations of Lewis Carroll's Masterpiece: Volume 2, Back-Translations. Oak Knoll Press in cooperation with the Lewis Carroll Society of North America: New Castle, Delaware, USA, pp. 599-601. ISBN 9781584563310

Winter, H., MacLeod, M. and Mac'Illemhaoil, G. (2015) Street Lyrics: Portraits zu Unseren Füßen : Images at our Feet : Ìomhaighean aig ar casan. Galadriel Publishing: Näsum ; Dornie. ISBN 9789185765324

2014

(2014) Gaoth an Iar. [Audio]

MacMillan, G. (2014) Iain Pheadair à Taobh a Deas Loch Baghasdail. In: Tobar an Dualchais: Ulaidh Nàiseanta Kist o Riches: A National Treasure. Tobar an Dualchais, pp. 64-71.

MacMillan, G. (2014) Toit nam Phàro. Dalen Alba: Steòrnabhagh. ISBN 9781906587468

2013

MacMillan, G. ed. (2013) Tintin : An t-Eilean Dubh. Taigh na Teud.

MacMillan, G. (2013) Òrain Dhòmhnaill Ruaidh Phàislig (The Songs of Donald MacIntyre, The Paisley Bard). [Performance]

2012

MacMillan, G. ed. (2012) Forcan Beaga: Little Forks. Souterrain Press.

MacMillan, G. (2012) Comas cànain oileanaich a chaidh tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig gun Ghàidhlig san dachaigh. In: Rannsachadh na Gàidhlig 7, University of Glasgow, Glasgow, UK, 21-23 Aug 2012, (Unpublished)

MacMillan, G. ed. (2012) Trithead Ceum 's a Naoi (The 39 Steps). Giglets: Online.

2011

MacMillan, G. (2011) Air Fòrladh. [Audio]

MacMillan, G. (2011) Playa de la suerte. In: NicDhòmhnaill, J. and Storey, J. (eds.) Saorsa. Series: Ur-sgeul. Clàr: Inbhir Nis, pp. 105-112. ISBN 9781900901819

This list was generated on Tue May 21 09:31:33 2024 BST.
Number of items: 19.

Books

MacMillan, G. (2018) Sinbad: Tionndadh Gàidhlig. Giglets. (In Press)

MacMillan, G. (2016) Na Ròmanaich. Cuilean Craicte: Edinburgh.

Mac'Illemhaoil, G. (2015) Crùbag nan Ìnean Òr. Dalen Alba: Tresaith, Ceredigion. ISBN 9781906587505

Winter, H., MacLeod, M. and Mac'Illemhaoil, G. (2015) Street Lyrics: Portraits zu Unseren Füßen : Images at our Feet : Ìomhaighean aig ar casan. Galadriel Publishing: Näsum ; Dornie. ISBN 9789185765324

MacMillan, G. (2014) Toit nam Phàro. Dalen Alba: Steòrnabhagh. ISBN 9781906587468

MacMillan, G. ed. (2013) Tintin : An t-Eilean Dubh. Taigh na Teud.

MacMillan, G. ed. (2012) Forcan Beaga: Little Forks. Souterrain Press.

MacMillan, G. ed. (2012) Trithead Ceum 's a Naoi (The 39 Steps). Giglets: Online.

Book Sections

Course, M. and MacMillan, G. (2021) Fishing, Gaelic and environment in the Outer Hebrides. In: McLeod, W., Gunderloch, A. and Dunbar, R. (eds.) C`anan & Cultar / Language & Culture. Rannsachadh na Gàidhlig 10. Aberdeen University Press: Aberdeen. ISBN 9781857520880

MacMillan, G. (2015) Notes on the Scottish Gaelic Dialect of South Uist. In: Lindseth, J. A. and Tannenbaum, A. (eds.) Alice in a World of Wonderlands: the Translations of Lewis Carroll's Masterpiece: Volume 1, Essays. Oak Knoll Press in cooperation with the Lewis Carroll Society of North America: New Castle, Delaware, USA, pp. 529-530. ISBN 9781584563310

MacMillan, G. (2015) Scottish Gaelic (South Uist dialect), Back-translation of Alice in Wonderland, Chapter VII. In: Lindseth, J. A. and Tannenbaum, A. (eds.) Alice in a World of Wonderlands: the Translations of Lewis Carroll's Masterpiece: Volume 2, Back-Translations. Oak Knoll Press in cooperation with the Lewis Carroll Society of North America: New Castle, Delaware, USA, pp. 599-601. ISBN 9781584563310

MacMillan, G. (2014) Iain Pheadair à Taobh a Deas Loch Baghasdail. In: Tobar an Dualchais: Ulaidh Nàiseanta Kist o Riches: A National Treasure. Tobar an Dualchais, pp. 64-71.

MacMillan, G. (2011) Playa de la suerte. In: NicDhòmhnaill, J. and Storey, J. (eds.) Saorsa. Series: Ur-sgeul. Clàr: Inbhir Nis, pp. 105-112. ISBN 9781900901819

Conference Proceedings

MacMillan, G. (2012) Comas cànain oileanaich a chaidh tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig gun Ghàidhlig san dachaigh. In: Rannsachadh na Gàidhlig 7, University of Glasgow, Glasgow, UK, 21-23 Aug 2012, (Unpublished)

Performance

MacMillan, G. (2013) Òrain Dhòmhnaill Ruaidh Phàislig (The Songs of Donald MacIntyre, The Paisley Bard). [Performance]

Audio

MacMillan, G. (2018) Freumhan Falaichte. [Audio]

MacMillan, G. (2018) Aig an Iasgach. [Audio]

(2014) Gaoth an Iar. [Audio]

MacMillan, G. (2011) Air Fòrladh. [Audio]

This list was generated on Tue May 21 09:31:33 2024 BST.

Grants

TABHARTASAN – GRANTS

Dualchas Beul-aithris na h-Eòrpa, rannsachadh air òrain Ghàidhlig ann an Uibhist.
Rannsachadh air na h-òrain a bhiodhte a’ seinn ann an Uibhist agus a’ rannsachadh tàr-chur nan òran ann an Uibhist. Chaidh pàipearan rannsachaidh a lìbhrigeadh cuideachd ann an Alba, Estonia agus ann am Fionnlann.

Pròiseact Iasgaich ESRC: Seasmhachd, Cultar agus Cànan ann an Iasgach Innse Gall.
Rannsachadh air cultar nan òran agus beul-aithris co-cheangailte ri gnìomhachas an iasgaich anns na h-Eileanan an Iar

European Oral Song Tradition funding to research Gaelic song in Uist.
Researching the Gaelic song repertoires of tradition bearers in Uist and also song transmission in Uist. The funded grant also involved giving research seminar papers in Scotland, Estonia and Finland.

ESRC Hebridean Fishing  Project: Sustainability, Culture and Language in Hebridean Fishing.
Researching the songs and oral culture connected to the inshore fishing industry in the Southern Isles of the Western Isles.

Supervision

Tha mi air na leanas a stiùireadh:

Stiùireadh MRanns:

Stiùireadh PhD

Kathleen Reddy, ‘Ceanglaichean eadar cleachdaidhean creideimh ionadail agus cànan is cultar nan Gàidheal Caitligeach anns na h-Eileanan Siar mu dheas bho dheireadh an 19mh Linn gus an latha an-diugh’ (a thòisich 2017)

I have supervised the following research:

MRes Supervision:

Kathleen Reddy, ‘Ùrnaighean nan Gàidheal: text and context of Gaelic prayer in South Uist, 1880-1960’ (completed Sept 2017).

PhD Supervision

Kathleen Reddy, ‘Ceanglaichean eadar cleachdaidhean creideimh ionadail agus cànan is cultar nan Gàidheal Caitligeach anns na h-Eileanan Siar mu dheas bho dheireadh an 19mh Linn gus an latha an-diugh’ (started Sept 2017).

Teaching

EAGASG – TEACHING

Tha mi nam stiùiriche agus a’ teagasg air na cùrsaichean fo-cheumnach a leanas:

 • Gàidhlig 1 Adhartach
 • Gàidhlig 1 Eadar-mheadhanach
 • Gàidhlig 2 Eadar-mheadhanach
 • Sgilean Cànain 3
 • Sgilean Cànain 4
 • Seinn sa Ghàidhlig
 • Eadar Croit is Kiosk

Bidh mi cuideachd a’ teagasg air na cùrsaichean a leanas:

 • Gàidhlig 1 Luchd-tòiseachaidh
 • Gàidhlig 2 Adhartach
 • Eadar-theangachadh: Gàidhlig

I convene and teach on the following undergraduate courses:

 • Gaelic 1 Advanced
 • Gaelic 1 Intermediate
 • Gaelic 2 Intermediate
 • Sgilean Cànain 3
 • Sgilean Cànain 4
 • Gaelic Song in Performance
 • Eadar Croit is Kiosk

I also contribute to the teaching of the following courses:

 • Gaelic 2 Advanced
 • Translation Studies: Gaelic
 • Gaelic 1 Beginners

Additional information

FIOSRACHADH A BHARRACHD – ADDITIONAL INFORMATION

’S e seinneadair agus sgrìobhaiche-òrain agus sgrìobhaiche a tha annam cuideachd. Tha mi air seinn aig iomadach fèis eadar-nàiseanta agus tha mi air òrain Ghàidhlig a theagasg aig fèisean leithid Ceòlas, Seachdain Ghàidhlig Beinn Seanar. Tha mi cuideachd air iomadh leabhar Gàidhlig eadar-theangachadh leithid Romeo and Juliet, Waverley, Tintin agus Pippi Fhad-stocainneach

I am also a Gaelic singer and songwriter and writer and I have performed at various festivals such as Celtic Connections, Fèis Blas and Sidmouth Folk Festival. I also regularly teach Gaelic song and I have taught song workshops at the University of Glasgow. I have also taught Gaelic song in the USA, Canada, France, Germany, Spain, Ireland, England, Wales and throughout Scotland.

I have also translated many books from English into Gaelic. Among some of the works translated by me are The 39 StepsRomeo and Juliet (abridged version) and Waverley (abridged version), Tintin and Pippi Longstocking.