Gaelic-medium Education in Glasgow: Information and Support for Parents

Issued: Thu, 02 Jun 2016 15:15:00 BST

Foghlam Tro mheadhan na Gàidhlig ann an Glaschu:

Fiosrachadh is Taic do Phàrantan 

Gaelic-medium Education in Glasgow: Information and Support for Parents 

A bheil clann agaibh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Glaschu? Neo, a bheil ùidh agaibh ann? Is ann do luchd-obrach an Oilthighe a tha an seisean seo is e ag amas air fiosrachadh a thoirt seachad mu dheidhin na cothroman ann an Glaschu do chlann agus pàrantan aig a bheil ùidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh riochdairean an làthair bho mheasgachadh de bhuidhnean ionadail agus nàiseanta a tha an lùib seirbheasan foghlam, tachartasan do theaghlaichean neo cothroman ionnsachaidh do phàrantan. Bidh Comhairle Bhaile Ghlaschu a' fosgladh an tachartais seo le taisbeanadh mu fhoghlam Gàidhlig sa bhaile agus cothrom às dèidh sin, coinneachadh agus bruidhinn ri riochdairean bho bhuidhnean eile. Bidh tì is cofaidh ann agus fàilte air luchd-obrach ceapaire a thoirt leotha son lòn. 

Do you have children registered in Gaelic-medium education in Glasgow or the surrounding areas? Or are you a parent who would be interested in finding out more about Gaelic education as an opportunity for your family in the future? This unique session aims to provide staff members with information on the opportunities that exist in Glasgow for children and parents to access Gaelic-medium education. A wide-range of representatives from both local and national organisations will be in attendance to provide information on education services, events for families and learning opportunities for parents. The event will open with a short presentation from Glasgow City Council followed by an opportunity to meet with and chat to representatives from other organisations. Tea and coffee will be provided and staff are welcome to bring along a sandwich for lunch. 

To reserve a place at this informal session, please register via Eventbrite. 

The organisations that will be exhibiting at this event include: Glasgow City Council, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Leabhraichean / Gaelic Books Council, Glasgow Life and University of Glasgow, Centre for Open Studies. 


<< June