Taigh na Gàidhlig

Taigh na Gàidhlig

Chaidh Taigh na Gàidhlig a stèidheachadh ann an 2009 gus cothrom a thoirt do dh’oileanaich a tha fileanta sa Ghàidhlig, fuireach còmhla air làrach an Oilthighe airson na bliadhna sgoilearaich.

Tha an sgeam seo a' toirt cothrom do dh'oileanaich àrainneachd Ghàidhlig a chruthachadh dhaibh fhèin còmhla ri oileanaich eile is far an urrainn don Ghàidhlig a bhith na pàirt nàdarra ann am beatha laitheil nan oileanach. Tha an sgeama fosgailte do dh'oileanaich sam bith aig Oilthigh Ghlaschu a tha fileanta sa chànain a dh'aindeoin dè an cuspair a bhios iad a' leughadh.

Tha Taigh na Gàidhlig na phàirt cudromach de dh’iomairt Ghàidhlig an Oilthighe, UofG Gàidhlig, agus chan eil teagamh nach eil e a’ leasachadh sgilean pearsanta is cosnaidh nan oileanach a tha a’ gabhail com-pàirt. A bharrachd, agus gu cudromach, tha e a’ cur gu mòr rim misneachd sa Ghàidhlig aca fhèin, togail cànain agus pàtrain cleachdaidh san àm ri teachd.

Tha an dòigh-obrach againn a thaobh iomairtean togail agus cleachdadh cànain a’ tarraing air an rannsachadh teagaisg cànain as ùire a thaobh àrainneachdan iomachànain, gleidheadh mhion-chultaran agus togail comais ann an co-theacsa cànain le inbhe chugallaich.

 

BILEAG FIOSRACHAIDH TAIGH NA GÀIDHLIG: Bileag TnaG

 

The Gaelic Language Residency Scheme (Taigh na Gàidhlig) is a unique opportunity for Gaelic speaking students to live together for one academic year on our campus and to incorporate the language into their daily lives amongst peers. Any Gaelic speaking student is welcome to apply to participate in the scheme regardless of their chosen area of study.

The Scheme is an opportunity for students to use Gaelic in a natural environment outwith the academic setting and contribute to the development of Gaelic at the University of Glasgow generally.