Plana Gàidhlig 2023-26

Tha sinn a’ sireadh ur beachdan!

Thar na sia mìosan a dh’fhalbh tha sinn air a bhi ag ullachadh Plana Gàidhlig ùr airson an Oilthighe. Ge-tà chan fhuilear plana Gàidhlig a bhi slàn leasaichte gun beachdan oileanaich, luchd-obrach is a’ choimhearsnachd airson a chur ris. Eadar an 7mh Samhainn is an 16mh Dùbhlachd, bidh sinn a’ sireadh ur beachdan air mar a ghabhas leasachadh is neartachadh a bharrachd a chur air an dreachd Phlana Gàidhlig againn.

We need your opinion on something! 

Over the past 6 months we have been developing developing the University’s next Gaelic Language Plan. However, no Gaelic Plan will ever be complete without taking into account the views of our students, staff and the wider community. Between the 7th November and 16th December we will be seeking your view on how we can make this draft plan even better.