INFORMATION & KEY CONTACTS

'S e seirbheis leasachaidh agus poileasaidh a th' ann an UofG Gàidhlig a bhios ag obair ann an co-bhonn le roinnean agus co-obraichean air feadh an Oilthighe gus Plana Gàidhlig an Oilthighe a chur an sàs. 

Tha obair UofG Gàidhlig ag amas air ìomhaigh cànan agus cultar na Gàidhlig a thogail am measg coimhearsnachd an Oilthighe agus cothroman a chruthachadh far an tèid barrachd Gàidhlig a chleachdadh agus ionnsachadh. 

UofG Gàidhlig, the University's policy and development service for Gaelic, works with subjects, services and colleagues across the University to implement the University's Gaelic Language Plan. 

The service aims to raise the profile and awareness of Gaelic language and culture amongst the University community and to create more opportunities to use and learn the language.  

Ruairidh Graham

Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig | Gaelic Development Manager 

Ruairidh.Graham@glasgow.ac.uk