Dr Aonghas MacCoinnich

 • Lecturer (Celtic & Gaelic)

telephone: 3308307
email: Aonghas.MacCoinnich@glasgow.ac.uk

School of Humanities, 3 University Gardens

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-2929-2097

Research interests

Cuspairean rannsachaidh / Research interests

Please scroll down to see the English version.

Tha ùidh agam ann an eachdraidh agus cultur na Gàidhealtachd anns a h-uile linn, gu h-àraid linn nam fineachan eadar deireadh na siathamh linn deug agus deireadh na h-ochdamh linn deug. Chan eil fada on dh’ fhoillisich mi alt mu iasgach – agus buaidh iasgaich air oirthir na Gàidhealtachd. Tha mi ri obair rannsachaidh an dràsta air malairt chruidh air Ghàidhealtachd anns an 19mh linn; Eachdraidh nan Gàidheal an Gall-Ghaidhealaibh is Siorrachd Inbhir Àir (16mh linn); Calaidhean agus laimhrigean air Ghàidhealtachd. Tha ùidh agam ann an raon farsaing de chuspairean co-cheangailt ri eachdraidh nan Gàidheal, iad seo, mar a leanas:

 • Malairt, coigrich agus luchd siubhail thall sa bhos air Ghaidhealtachd ro 1760
 • Coluadar eadar an àrainneachd agus na daoine air Ghaidhealtachd: iasgach, malairt chruidh, obair choilltean is eile
 • Cultur is coimhearsnachd nam fineachan Gaidhealach
 • Teacsaichean Beurla agus Gàidhlig – ann an làmh-sgrìobhainn agus ann an clò
 • Planntachadh, leudachadh cumhachd na stàite is buaidh seo air coimhearsnachdan na Gaidhealtachd
 • Buaidh foghlaim is comasan sgrìobhaidh air a’ Ghaidhealtachd thar nan linntean
 • Na Gaidheil anns a' bhaile-mhor agus thall-thairis.

--o0o--

I am interested in all aspects of the history and culture of the Highlands and Islands of Scotland with a focus on the period between the end of the sixteenth century and the end of the eighteenth century. My most recent publication looked at Hebridean fisheries. I am currently working on topics including Gaelic in Galloway and Carrick in the 16th and 17th century; the Highland cattle trade in the 17th century; piers, harbours and maritime activity in the Gàidhealtachd – and on two unpublished 17th century Clan Mackay poems. More broadly my research interests fall into the following themes.

 • Textual cultures, print and manuscript and the early modern Gàidhealtachd
 • Gaelic – the history of the language in Scotland over the last 1000 years
 • Plantation, state formation and Highland society 
 • Clans and Clanship. Society and culture in the Highlands
 • Resource exploitation and the environment in the early modern Gaidhealtachd
 • Commerce, trade and travellers to and from the Highlands prior to 1760
 • Education and literacy in the Highlands pre 1800
 • Gaelic communities and networks in Scotland and beyond

Publications

List by: Type | Date

Jump to: 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2003 | 2002
Number of items: 40.

2020

MacCoinnich, A. (2020) Why was Hector Maclean, 11th Laird of Coll (1689-1754) a Hanoverian? West Highland Notes and Queries, 4(13), pp. 21-22.

2019

MacCoinnich, A. (2019) The maritime dimension to Scotland's "Highland Problem", ca. 1540-1630. Journal of the North Atlantic, 12(Spec.), pp. 44-72. (doi: 10.3721/037.012.sp1210)

MacCoinnich, A. (2019) MacFarlane, Malcolm (Calum MacPàrlain), born Dalvaich, Argyll, 1853, died Greenock, 1931, Gaelic writer and poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Mackenzie, Alexander, of Achilty (Alasdair mac Mhurchaidh), Ross-shire & Lewis, d. c. 1642, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Mackenzie, Murdo, of Achilty (Murchadh Mòr mac mhic Mhurchaidh), Ross-shire & Lewis, c. 1689, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Mackenzie, William (Uilleam MacCoinnich, Bàrd Chnoc Chùsbaig), Lewis & Canada, 1857-1907, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) MacRae, Duncan (Donnchadh ‘nam Pìos’ MacRath), Inverinate, Kintail, c. 1640-c.1700, Gaelic poet and verse collector. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Monro [or Munro], Donald, Archdeacon of the Isles (Dòmhnall Rothach), born, Kiltearn parish, Ross-shire, c. 1505; died c. 1575. Priest, Church of Scotland minister, writer in Scots. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Monro, Alexander/Sandy (Alasdair/Sandaidh Rothach), born Inverness c. 1605, died, Durness, 1653. Schoolteacher, catechist, minister and Gaelic religious poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Morrison [or Morison], Donald (Dòmhnall Bàn Sgoileir / Dòmhnall MacGilleMhuire), clan tradition bearer and historian (in English), born, Dirisgil, Loch Reasort, Isle of Harris, c. 1787, died, Stornoway 1834. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Morrison [or Morison], John (Iain mac Mhurch’ ’ic Ailein / Iain MacGilleMhoire), tacksman of Bragar, born, Isle of Lewis, c. 1630; died, Bragar, Lewis, 1708. Tacksman, poet & songmaker (Gaelic), writer (in English). In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Morrison, Angus Rev. (Aonghas Dubh MacGilleMhoire), b. Lewis, c. 1665, died 1740, Castle Leoid. Minister of Contin and Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

2018

Pons-Sanz, S. and MacCoinnich, A. (2018) The language of Scotland. In: Royan, N. (ed.) The International Companion to Scottish Literature, 1400-1650. Series: International companions to Scottish literature (6). Scottish Literature International: Glasgow, pp. 19-37. ISBN 9781908980236

2016

MacCoinnich, A. (2016) Rex-Dollars in the Highlands and Islands of Scotland during the 17th century. West Highland Notes and Queries, 4(2), pp. 19-23.

2015

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu (3): An Comunn Oiseanach agus na Gaidheil a' dèanamh adhartas. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (2), Seumasaich, Cumhachd agus Eilthireachd. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (1) Toiseach-tòiseachaidh. [Audio]

MacCoinnich, A. (2015) Dùn Èistean: the historical background, c. 1493 – c.1700. In: Barrowman, R.C. (ed.) Dùn Èistean, Ness: The Excavation of a Clan Stronghold. Acair Press: Stornoway, UK. ISBN 9780861525393

MacCoinnich, A. (2015) Plantation and Civility in the North Atlantic World: The Case of the Northern Hebrides, 1570-1639. Series: The northern world, 71. Brill: Leiden. ISBN 9789004226289

MacCoinnich, A. (2015) Sgeul na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu = [The Gaelic Story at the University of Glasgow]. [Website]

2014

MacCoinnich, A. (2014) É. Ó Ciardha & M. Ó Siochrú, eds., The Plantation of Ulster: Ideology and practice. History Scotland, 14(4), p. 57. [Book Review]

2013

MacCoinnich, A. (2013) Long, fìon agus fine. Dàn le Alasdair mac Mhurchaidh, fear Aicheallaidh, c. 1639 x 1643. In: O Baoill, C. and McGuire, N.R. (eds.) Rannsachadh na Gàidhlig 6. Papers read at the conference Rannsachadh na Gàidhlig 6 held at the University of Aberdeen, 23-26 August 2010. An Clò Gàidhealach: Aberdeen, UK. ISBN 9780952391180

2011

MacCoinnich, A. (2011) ‘Scribis le pen de shenchis.’ Criomagan de Ghàidhlig ann an Eachdraidhean Beurla Chlann Choinnich, c. 1550-1711. In: Nilsen, K. (ed.) Rannsachadh na Gàidhlig 5 = 5th Scottish Gaelic Research Conference. Cape Breton University Press, pp. 149-194. ISBN 9781897009468

MacCoinnich, A. (2011) Strathconon and the Mackenzies in the sixteenth and seventeenth centuries. In: Marshall, M. (ed.) Strathconon, the History and Archaeology of a North East Highland Glen. North of Scotland Archaeological Society: Inverness, UK, pp. 28-37. ISBN 9780956878601

2010

MacCoinnich, A. (2010) From Clan to Regiment. Six Hundred Years in the Outer Hebrides, 1400–200; By Nicholas MacLean-Bristol. Northern Scotland, 1(1), pp. 106-111. (doi: 10.3366/nor.2010.0015)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2010) Daltachas, Fineachan agus Alba anns an t-siathamh agus an t-seachdamh linn deug. In: Munro, G. and Cox, R.A.V. (eds.) Cànan agus Cultur: Rannsachadh na Gàidhlig 4, Proceedings of the Scottish Gaelic Studies Conference, Rannsachadh na Gàidhlig 4, Sabhal Mòr Ostaig, Skye, July 2006. Dunedin: Edinburgh, UK, pp. 37-53. ISBN 9781903765869

MacCoinnich, A. (2010) Strathconon, Scatwell and the Mackenzies in the written record c. 1463-c.1700. In: A Project to Identify, Survey and Record Archaeological Remains in Strathconon, Ross-shire. Report of Phase Three: Loch Meig to Dalbreac. North of Scotland Archaeological Society: Conon Bridge, UK, pp. 11-32.

MacCoinnich, A. (2010) M. Watson & M. Macleod, eds., The Edinburgh Companion to the Gaelic Language. Scottish Gaelic Studies, 27, pp. 113-118. [Book Review]

2008

MacCoinnich, A. (2008) Sìol Torcail and their lordship in the sixteenth century. In: Crossing the Minch: Exploring the Links Between Skye and the Outer Hebrides. The Islands Book Trust: Callicvol, Isle of Lewis, pp. 7-32. ISBN 9780955542039

MacCoinnich, A. (2008) Scottish Gaelic, 1750-. In: Stearns, P.N. (ed.) The Oxford Encyclopedia of the Modern World. Oxford University Press: Oxford, UK, pp. 411-413. ISBN 9780195176322

MacCoinnich, A. (2008) Where and how was Gaelic written in late medieval and early modern Scotland? Orthographic practices and cultural identities. Scottish Gaelic Studies, XXIV, pp. 309-356.

2006

MacCoinnich, A. (2006) F.A. Macdonald, Missions to the Gaels. Reformation and Counter Reformation in Ulster and the Highlands and Islands of Scotland, 1560-1760. History Scotland, 6(6), pp. 54-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Review essay: Divided Gaels: Gaelic cultural identities in Scotland and Ireland, c. 1220-1650. History Scotland, 6(5), pp. 50-53. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) R. Gibson; Plaids & Bandanas: From Highland Drovers to Wild West Cowboy. History Scotland, 6(4), pp. 55-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Julian Goodare, The Government of Scotland, 1560–1625. Innes Review, 57, pp. 102-104. (doi: 10.3366/inr.2006.57.1.102)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) 'Cleiffis of Irne:' Clann Choinnich agus gnìomhachas iarainn, c. 1569-1630. In: McLeod, W., Fraser, J.E. and Gunderloch, A. (eds.) Cànan & Cultar: Rannsachadh na Gàidhlig 3. Dunedin Academic Press: Edinburgh, pp. 137-152. ISBN 9781903765609

MacCoinnich, A. (2006) 'Mar Phòr san t-Uisge:' Ìomhaigh Sìol Torcail an Eachdraidh. In: Byrne, M., Clancy, T.O. and Kidd, S. (eds.) Litreachas agus Eachdraidh: Rannsachadh na Gàidhlig 2002, Glaschu 2002 / Literature and History: Papers from the Second Conference of Scottish Gaelic Studies, Glasgow 2002. Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu (Department of Celtic, University of Glasgow), pp. 214-231. ISBN 9780903204224

MacCoinnich, A. (2006) K. Branigan, From Clan to Clearance. History and Archaeology on the Isle of Barra. Scottish Gaelic Studies, 22, pp. 237-242. [Book Review]

2003

MacCoinnich, A. (2003) "Kingis rabellis" to Cuidich 'n' Rìgh; the emergence of Clann Choinnich, c. 1475-1508. In: Boardman, S. and Ross, A. (eds.) The Exercise of Power in Medieval Scotland, 1200-1500. Four Courts Press: Dublin, pp. 175-200. ISBN 1851827498

2002

MacCoinnich, A. (2002) "His spirit was given only to warre": conflict and identity in the Scottish Gàidhealtachd, c. 1580- c. 1630. In: Murdoch, S. and Mackillop, A. (eds.) Fighting for Identity: Scottish Military Experience, c. 1550-1900. Brill: Boston, pp. 133-162. ISBN 9789004128231

This list was generated on Sun Mar 7 09:55:57 2021 GMT.
Number of items: 40.

Articles

MacCoinnich, A. (2020) Why was Hector Maclean, 11th Laird of Coll (1689-1754) a Hanoverian? West Highland Notes and Queries, 4(13), pp. 21-22.

MacCoinnich, A. (2019) The maritime dimension to Scotland's "Highland Problem", ca. 1540-1630. Journal of the North Atlantic, 12(Spec.), pp. 44-72. (doi: 10.3721/037.012.sp1210)

MacCoinnich, A. (2016) Rex-Dollars in the Highlands and Islands of Scotland during the 17th century. West Highland Notes and Queries, 4(2), pp. 19-23.

MacCoinnich, A. (2008) Where and how was Gaelic written in late medieval and early modern Scotland? Orthographic practices and cultural identities. Scottish Gaelic Studies, XXIV, pp. 309-356.

Books

MacCoinnich, A. (2015) Plantation and Civility in the North Atlantic World: The Case of the Northern Hebrides, 1570-1639. Series: The northern world, 71. Brill: Leiden. ISBN 9789004226289

Book Sections

MacCoinnich, A. (2019) MacFarlane, Malcolm (Calum MacPàrlain), born Dalvaich, Argyll, 1853, died Greenock, 1931, Gaelic writer and poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Mackenzie, Alexander, of Achilty (Alasdair mac Mhurchaidh), Ross-shire & Lewis, d. c. 1642, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Mackenzie, Murdo, of Achilty (Murchadh Mòr mac mhic Mhurchaidh), Ross-shire & Lewis, c. 1689, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Mackenzie, William (Uilleam MacCoinnich, Bàrd Chnoc Chùsbaig), Lewis & Canada, 1857-1907, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) MacRae, Duncan (Donnchadh ‘nam Pìos’ MacRath), Inverinate, Kintail, c. 1640-c.1700, Gaelic poet and verse collector. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Monro [or Munro], Donald, Archdeacon of the Isles (Dòmhnall Rothach), born, Kiltearn parish, Ross-shire, c. 1505; died c. 1575. Priest, Church of Scotland minister, writer in Scots. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Monro, Alexander/Sandy (Alasdair/Sandaidh Rothach), born Inverness c. 1605, died, Durness, 1653. Schoolteacher, catechist, minister and Gaelic religious poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Morrison [or Morison], Donald (Dòmhnall Bàn Sgoileir / Dòmhnall MacGilleMhuire), clan tradition bearer and historian (in English), born, Dirisgil, Loch Reasort, Isle of Harris, c. 1787, died, Stornoway 1834. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Morrison [or Morison], John (Iain mac Mhurch’ ’ic Ailein / Iain MacGilleMhoire), tacksman of Bragar, born, Isle of Lewis, c. 1630; died, Bragar, Lewis, 1708. Tacksman, poet & songmaker (Gaelic), writer (in English). In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

MacCoinnich, A. (2019) Morrison, Angus Rev. (Aonghas Dubh MacGilleMhoire), b. Lewis, c. 1665, died 1740, Castle Leoid. Minister of Contin and Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. (In Press)

Pons-Sanz, S. and MacCoinnich, A. (2018) The language of Scotland. In: Royan, N. (ed.) The International Companion to Scottish Literature, 1400-1650. Series: International companions to Scottish literature (6). Scottish Literature International: Glasgow, pp. 19-37. ISBN 9781908980236

MacCoinnich, A. (2015) Dùn Èistean: the historical background, c. 1493 – c.1700. In: Barrowman, R.C. (ed.) Dùn Èistean, Ness: The Excavation of a Clan Stronghold. Acair Press: Stornoway, UK. ISBN 9780861525393

MacCoinnich, A. (2013) Long, fìon agus fine. Dàn le Alasdair mac Mhurchaidh, fear Aicheallaidh, c. 1639 x 1643. In: O Baoill, C. and McGuire, N.R. (eds.) Rannsachadh na Gàidhlig 6. Papers read at the conference Rannsachadh na Gàidhlig 6 held at the University of Aberdeen, 23-26 August 2010. An Clò Gàidhealach: Aberdeen, UK. ISBN 9780952391180

MacCoinnich, A. (2011) ‘Scribis le pen de shenchis.’ Criomagan de Ghàidhlig ann an Eachdraidhean Beurla Chlann Choinnich, c. 1550-1711. In: Nilsen, K. (ed.) Rannsachadh na Gàidhlig 5 = 5th Scottish Gaelic Research Conference. Cape Breton University Press, pp. 149-194. ISBN 9781897009468

MacCoinnich, A. (2011) Strathconon and the Mackenzies in the sixteenth and seventeenth centuries. In: Marshall, M. (ed.) Strathconon, the History and Archaeology of a North East Highland Glen. North of Scotland Archaeological Society: Inverness, UK, pp. 28-37. ISBN 9780956878601

MacCoinnich, A. (2010) Daltachas, Fineachan agus Alba anns an t-siathamh agus an t-seachdamh linn deug. In: Munro, G. and Cox, R.A.V. (eds.) Cànan agus Cultur: Rannsachadh na Gàidhlig 4, Proceedings of the Scottish Gaelic Studies Conference, Rannsachadh na Gàidhlig 4, Sabhal Mòr Ostaig, Skye, July 2006. Dunedin: Edinburgh, UK, pp. 37-53. ISBN 9781903765869

MacCoinnich, A. (2010) Strathconon, Scatwell and the Mackenzies in the written record c. 1463-c.1700. In: A Project to Identify, Survey and Record Archaeological Remains in Strathconon, Ross-shire. Report of Phase Three: Loch Meig to Dalbreac. North of Scotland Archaeological Society: Conon Bridge, UK, pp. 11-32.

MacCoinnich, A. (2008) Sìol Torcail and their lordship in the sixteenth century. In: Crossing the Minch: Exploring the Links Between Skye and the Outer Hebrides. The Islands Book Trust: Callicvol, Isle of Lewis, pp. 7-32. ISBN 9780955542039

MacCoinnich, A. (2008) Scottish Gaelic, 1750-. In: Stearns, P.N. (ed.) The Oxford Encyclopedia of the Modern World. Oxford University Press: Oxford, UK, pp. 411-413. ISBN 9780195176322

MacCoinnich, A. (2006) 'Cleiffis of Irne:' Clann Choinnich agus gnìomhachas iarainn, c. 1569-1630. In: McLeod, W., Fraser, J.E. and Gunderloch, A. (eds.) Cànan & Cultar: Rannsachadh na Gàidhlig 3. Dunedin Academic Press: Edinburgh, pp. 137-152. ISBN 9781903765609

MacCoinnich, A. (2006) 'Mar Phòr san t-Uisge:' Ìomhaigh Sìol Torcail an Eachdraidh. In: Byrne, M., Clancy, T.O. and Kidd, S. (eds.) Litreachas agus Eachdraidh: Rannsachadh na Gàidhlig 2002, Glaschu 2002 / Literature and History: Papers from the Second Conference of Scottish Gaelic Studies, Glasgow 2002. Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu (Department of Celtic, University of Glasgow), pp. 214-231. ISBN 9780903204224

MacCoinnich, A. (2003) "Kingis rabellis" to Cuidich 'n' Rìgh; the emergence of Clann Choinnich, c. 1475-1508. In: Boardman, S. and Ross, A. (eds.) The Exercise of Power in Medieval Scotland, 1200-1500. Four Courts Press: Dublin, pp. 175-200. ISBN 1851827498

MacCoinnich, A. (2002) "His spirit was given only to warre": conflict and identity in the Scottish Gàidhealtachd, c. 1580- c. 1630. In: Murdoch, S. and Mackillop, A. (eds.) Fighting for Identity: Scottish Military Experience, c. 1550-1900. Brill: Boston, pp. 133-162. ISBN 9789004128231

Book Reviews

MacCoinnich, A. (2014) É. Ó Ciardha & M. Ó Siochrú, eds., The Plantation of Ulster: Ideology and practice. History Scotland, 14(4), p. 57. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2010) From Clan to Regiment. Six Hundred Years in the Outer Hebrides, 1400–200; By Nicholas MacLean-Bristol. Northern Scotland, 1(1), pp. 106-111. (doi: 10.3366/nor.2010.0015)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2010) M. Watson & M. Macleod, eds., The Edinburgh Companion to the Gaelic Language. Scottish Gaelic Studies, 27, pp. 113-118. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) F.A. Macdonald, Missions to the Gaels. Reformation and Counter Reformation in Ulster and the Highlands and Islands of Scotland, 1560-1760. History Scotland, 6(6), pp. 54-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Review essay: Divided Gaels: Gaelic cultural identities in Scotland and Ireland, c. 1220-1650. History Scotland, 6(5), pp. 50-53. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) R. Gibson; Plaids & Bandanas: From Highland Drovers to Wild West Cowboy. History Scotland, 6(4), pp. 55-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Julian Goodare, The Government of Scotland, 1560–1625. Innes Review, 57, pp. 102-104. (doi: 10.3366/inr.2006.57.1.102)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) K. Branigan, From Clan to Clearance. History and Archaeology on the Isle of Barra. Scottish Gaelic Studies, 22, pp. 237-242. [Book Review]

Audio

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu (3): An Comunn Oiseanach agus na Gaidheil a' dèanamh adhartas. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (2), Seumasaich, Cumhachd agus Eilthireachd. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (1) Toiseach-tòiseachaidh. [Audio]

Website

MacCoinnich, A. (2015) Sgeul na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu = [The Gaelic Story at the University of Glasgow]. [Website]

This list was generated on Sun Mar 7 09:55:57 2021 GMT.

Supervision

Stiùireadh-rannsachaidh

(English below: please scroll down)

Chuireamaid fàilte air tagradh-rannsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig (no tro mheadhan na Beurla) mu iomadh chuspair co-cheangailt ri eachdraidh is cultur na Gàidhealtachd eadar deireadh na siathamh linn deug agus deireadh na h-ochdamh linn deug ann an raon farsaing de chuspairean, iad seo, mar leanas gu h-ìosal, nam measg sin:

 • Malairt, coigrich agus luchd siubhail thall sa bhos air Ghàidhealtachd ro 1760
 • Coluadar eadar an àrainneachd agus daoine air Ghàidhealtachd
 • Bàrdachd linn nam fineachan – teacs is co-theacs
 • Eachdraidhean is sloinntearachdan Beurla nam fineachan Gàidhealach (c.1660-1720)
 • Planntachadh, leudachadh cumhachd na stàite is buaidh seo air coimhearsnachdan na Gàidhealtachd
 • Buaidh foghlaim is comasan sgrìobhaidh air a’ Ghàidhealtachd thar nan linntean
 • Eachdraidh nam ban air Ghàidhealtachd anns an 17mh linn

Chithear cuid de na tràchdasan agus cuspairean air a bheil is air an robh mi ag obair a-roimhe shìos aig bonn na duilleige seo.

-o0o-

Research supervision

I would welcome proposals for research (in English or Gaelic) on a broad range of topics related to areas such as:

 • Poetry and clanship – text and context
 • English-language clan genealogies & histories (c. 1660-1720)
 • Gaelic – the history of the language in Scotland over the last 1000 years
 • Plantation, state formation and Highland society
 • Resource exploitation and the environment in the early modern Gaidhealtachd
 • Commerce, trade and travellers to and from the Highlands prior to 1760
 • Education and literacy in the Highlands pre 1800
 • The history of women in 17th century Gaelic Scotland

Some of the theses and dissertation topics I supervise (and have supervised) can be seen listed below.

-o0o-

Stiùireadh rannsachaidh an dràsta / current supervisory activity:

 • Danielle Fatzinger, An exploration of romantic tales in Scottish manuscripts and editions of Gabhaltais Shearluis Mhoir and Sgeala Muice Meic Dha Tho (PhD, co-supervisor, from 2018, with Dr Sìm Innes and Dr Geraldine Parsons).
 • Viktoria Marker (PhD, bho 2018, mar threas stiùiriche, cuide ri Dr Sheila Kidd agus an Oll. Rob Dunbar.)
 • Eleanor Thomson, The Grand Old Man’: Calum MacPhàrlain and the Gaelic movement in Scotland, c. 1891-1930 (PhD, from 2019, co-supervisor together with Dr Sheila Kidd and Dr Sìm Innes)

Tràchdasan rannsachaidh choileanta / completed research dissertations

 • 2018, Viktoria Marker, Litreachas Gàidhlig à Sealann Nuadh (MPhil tro Rannsachadh, Ceiltis is Gàidhlig).
 • 2017, Scott Carballo, Piracy in the Irish Sea and the Burghs of south-west Scotland, 1567-1603 (MSc Scottish History).

Chaidh stiùireadh tràchdasan MLitt air na cuspairean seo / MLitt dissertations were supervised on the following topics

 • 2018, ‘Aoibhneas a’ Bhròin. The collecting activities of the Maclean-Clephane women, c.1800-1830’ (Scottish History)
 • 2018, Women’s status in late medieval Gaelic Scotland (Scottish History)
 • Fatzinger, Danielle
  An Exploration of Romantic Tales in Scottish Manuscripts and Editions of Gabhaltais Shearluis Mhoir and Sgéala Muice Meic Dhá Thó.
 • Marker, Viktoria
  Litreachas na Gàidhlig ann an Ìmpireachd Bhreatainn, 1791-1904

Teaching

Teagasg fo-cheumnach /Undergraduate teaching

 • Celtic Civilisation 2A - the insular Celtic countries, c.1066-1603 (CELTCIV2001)
 • Celtic Civilisation 2B - the insular Celtic countries, c. 1750-present (CELTCIV2002)
 • Gaelic in Scotland: the History of a Language, 1400-1914 (HIST 4248
 • Plantation and Civility in the Hebrides and Ulster, c1541-1639 (HIST 4247)

Teagasg for-cheumnach / Postgraduate Teaching

 • Gaelic in Scotland: the History of a Language, c.1400-1914 (HIST5135)
 • Plantation and Civility in the Hebrides and in Ulster, c1541-1639 (HIST5135)