Dr Aonghas MacCoinnich

 • Lecturer (Celtic & Gaelic)

telephone: 3308307
email: Aonghas.MacCoinnich@glasgow.ac.uk

School of Humanities, 3 University Gardens

Import to contacts

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-2929-2097

Research interests

Cuspairean rannsachaidh / Research interests

Please scroll down to see the English version.

Tha ùidh agam ann an eachdraidh agus cultur na Gàidhealtachd anns a h-uile linn, gu h-àraid linn nam fineachan eadar deireadh na siathamh linn deug agus deireadh na h-ochdamh linn deug. Chan eil fada on dh’ fhoillisich mi alt mu iasgach – agus buaidh iasgaich air oirthir na Gàidhealtachd. Tha mi ri obair rannsachaidh an dràsta air malairt chruidh air Ghàidhealtachd anns an 19mh linn; Eachdraidh nan Gàidheal an Gall-Ghaidhealaibh is Siorrachd Inbhir Àir (16mh linn); Calaidhean agus laimhrigean air Ghàidhealtachd. Tha ùidh agam ann an raon farsaing de chuspairean co-cheangailt ri eachdraidh nan Gàidheal, iad seo, mar a leanas:

 • Malairt, coigrich agus luchd siubhail thall sa bhos air Ghaidhealtachd ro 1760
 • Coluadar eadar an àrainneachd agus na daoine air Ghaidhealtachd: iasgach, malairt chruidh, obair choilltean is eile
 • Cultur is coimhearsnachd nam fineachan Gaidhealach
 • Teacsaichean Beurla agus Gàidhlig – ann an làmh-sgrìobhainn agus ann an clò
 • Planntachadh, leudachadh cumhachd na stàite is buaidh seo air coimhearsnachdan na Gaidhealtachd
 • Buaidh foghlaim is comasan sgrìobhaidh air a’ Ghaidhealtachd thar nan linntean
 • Na Gaidheil anns a' bhaile-mhor agus thall-thairis.

--o0o--

I am interested in all aspects of the history and culture of the Highlands and Islands of Scotland with a focus on the period between the end of the sixteenth century and the end of the eighteenth century. My most recent publication looked at Hebridean fisheries. I am currently working on topics including Gaelic in Galloway and Carrick in the 16th and 17th century; the Highland cattle trade in the 17th century; piers, harbours and maritime activity in the Gàidhealtachd – and on two unpublished 17th century Clan Mackay poems. More broadly my research interests fall into the following themes.

 • Textual cultures, print and manuscript and the early modern Gàidhealtachd
 • Gaelic – the history of the language in Scotland over the last 1000 years
 • Plantation, state formation and Highland society 
 • Clans and Clanship. Society and culture in the Highlands
 • Resource exploitation and the environment in the early modern Gaidhealtachd
 • Commerce, trade and travellers to and from the Highlands prior to 1760
 • Education and literacy in the Highlands pre 1800
 • Gaelic communities and networks in Scotland and beyond

Research groups

Publications

List by: Type | Date

Jump to: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2003 | 2002
Number of items: 51.

2024

MacCoinnich, A. (2024) Clanship, Faith and Jacobitism: a Scottish Gaelic poetry collection, 1688-93. In: Davis, L. and James, K. (eds.) Shaping Jacobitism: Memory, Culture, Networks. Edinburgh University Press. (Accepted for Publication)

2023

MacCoinnich, A. (2023) Macquarrie and Green (eds), The Poems of Roderick MacLean (Ruairidh MacEachainn MhicIllEathain). Scottish Historical Review, 102(3), pp. 457-458. (doi: 10.3366/shr.2023.0628)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2023) Murchadh Mòr MacCoinnich, Fear Aicheallaidh (c. 1610–c. 1689): Am Bàrd agus a Shaoghal. Aiste, 6, pp. 1-50.

MacCoinnich, A. (2023) Vincent McKee, Gaelic Neighbours: Scotland and Northern Ireland, 1918-2021: comparative politics of language and culture – worlds apart! (Takahe Publishing, Coventry, 2022). ISBN 978-1-908837-25-7, ga reic aig £19.95. Stornoway Gazette, 26 Jan, [Book Review]

2022

MacCoinnich, A. (2022) Looking for a Gàidhealtachd in the south-west. Identifying Gaels in the historical record, c. 1400-1805. In: Cowan, E.J., Ansell, M. and Black, R. (eds.) Galloway: The Lost Province of Gaelic Scotland. John Dewar Publishers: Aberdeen, pp. 125-172. ISBN 9781399926928

2021

MacCoinnich, A. (2021) Rachel Barrowman, ed., Eachraidh le Càirdeas is Cridhe. Ainmean-àite Ceann a Tuath Leòdhais, Nis gu Baile an Truiseil = History with Heart and Soul. The Place-names of North Lewis, Ness to Ballantrushal. West Highland Notes and Queries, 50(3), pp. 30-32. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2021) Fraser, Mr John (Mgr Iain Friseal), Dean of the Isles and minister of Tiree, Coll and Iona, born, c. 1647. Died c.1702. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) MacFarlane, Malcolm (Calum MacPàrlain), born Dalvaich, Argyll, 1853, died Greenock, 1931, Gaelic writer and poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Mackenzie, Alexander, of Achilty (Alasdair mac Mhurchaidh), Ross-shire & Lewis, d. c. 1642, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Mackenzie, Murdo, of Achilty (Murchadh Mòr mac mhic Mhurchaidh), Ross-shire & Lewis, c. 1689, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Mackenzie, William (Uilleam MacCoinnich, Bàrd Chnoc Chùsbaig), Lewis & Canada, 1857-1907, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) MacRae, Duncan (Donnchadh ‘nam Pìos’ MacRath), Inverinate, Kintail, c. 1640-c.1700, Gaelic poet and verse collector. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Monro [or Munro], Donald, Archdeacon of the Isles (Dòmhnall Rothach), born, Kiltearn parish, Ross-shire, c. 1505; died c. 1575. Priest, Church of Scotland minister, writer in Scots. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Monro, Alexander/Sandy (Alasdair/Sandaidh Rothach), born Inverness c. 1605, died, Durness, 1653. Schoolteacher, catechist, minister and Gaelic religious poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Morrison [or Morison], Donald (Dòmhnall Bàn Sgoileir / Dòmhnall MacGilleMhuire), clan tradition bearer and historian (in English), born, Dirisgil, Loch Reasort, Isle of Harris, c. 1787, died, Stornoway 1834. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Morrison [or Morison], John (Iain mac Mhurch’ ’ic Ailein / Iain MacGilleMhoire), tacksman of Bragar, born, Isle of Lewis, c. 1630; died, Bragar, Lewis, 1708. Tacksman, poet & songmaker (Gaelic), writer (in English). In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Morrison, Angus Rev. (Aonghas Dubh MacGilleMhoire), b. Lewis, c. 1665, died 1740, Castle Leoid. Minister of Contin and Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Rev. John MacRae (alias Mgr Iain MacRath). Minister at Dingwall, born c. 1640, died, Dingwall, 1704. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press. ISBN 9780748641598 (In Press)

2020

MacCoinnich, A. (2020) James Petre, Tiree and the Dukes of Argyll, 1674–1922. Innes Review, 71(1), pp. 127-129. (doi: 10.3366/inr.2020.0257)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2020) Why was Hector Maclean, 11th Laird of Coll (1689-1754) a Hanoverian? West Highland Notes and Queries, 4(13), pp. 21-22.

2019

MacCoinnich, A. (2019) The maritime dimension to Scotland's "Highland Problem", ca. 1540-1630. Journal of the North Atlantic, 12(Spec.), pp. 44-72. (doi: 10.3721/037.012.sp1210)

2018

Pons-Sanz, S. and MacCoinnich, A. (2018) The languages of Scotland. In: Royan, N. (ed.) The International Companion to Scottish Literature, 1400-1650. Series: International companions to Scottish literature (6). Scottish Literature International: Glasgow, pp. 19-37. ISBN 9781908980236

2016

MacCoinnich, A. (2016) Rex-Dollars in the Highlands and Islands of Scotland during the 17th century. West Highland Notes and Queries, 4(2), pp. 19-23.

2015

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu (3): An Comunn Oiseanach agus na Gaidheil a' dèanamh adhartas. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (2), Seumasaich, Cumhachd agus Eilthireachd. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (1) Toiseach-tòiseachaidh. [Audio]

MacCoinnich, A. (2015) Dùn Èistean: the historical background, c. 1493 – c.1700. In: Barrowman, R.C. (ed.) Dùn Èistean, Ness: The Excavation of a Clan Stronghold. Acair Press: Stornoway, UK, 41-68 ; 84-85. ISBN 9780861525393

MacCoinnich, A. (2015) Plantation and Civility in the North Atlantic World: The Case of the Northern Hebrides, 1570-1639. Series: The northern world, 71. Brill: Leiden. ISBN 9789004226289

MacCoinnich, A. (2015) Sgeul na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu = [The Gaelic Story at the University of Glasgow]. [Website]

2014

MacCoinnich, A. (2014) É. Ó Ciardha & M. Ó Siochrú, eds., The Plantation of Ulster: Ideology and practice. History Scotland, 14(4), p. 57. [Book Review]

2013

MacCoinnich, A. (2013) Long, fìon agus fine. Dàn le Alasdair mac Mhurchaidh, fear Aicheallaidh, c. 1639 x 1643. In: O Baoill, C. and McGuire, N.R. (eds.) Rannsachadh na Gàidhlig 6. Papers read at the conference Rannsachadh na Gàidhlig 6 held at the University of Aberdeen, 23-26 August 2010. An Clò Gàidhealach: Aberdeen, UK, pp. 121-159. ISBN 9780952391180

2011

MacCoinnich, A. (2011) ‘Scribis le pen de shenchis.’ Criomagan de Ghàidhlig ann an Eachdraidhean Beurla Chlann Choinnich, c. 1550-1711. In: Nilsen, K. (ed.) Rannsachadh na Gàidhlig 5 = 5th Scottish Gaelic Research Conference. Cape Breton University Press, pp. 149-194. ISBN 9781897009468

MacCoinnich, A. (2011) Strathconon and the Mackenzies in the sixteenth and seventeenth centuries. In: Marshall, M. (ed.) Strathconon, the History and Archaeology of a North East Highland Glen. North of Scotland Archaeological Society: Inverness, UK, pp. 28-37. ISBN 9780956878601

2010

MacCoinnich, A. (2010) From Clan to Regiment. Six Hundred Years in the Outer Hebrides, 1400–200; By Nicholas MacLean-Bristol. Northern Scotland, 1(1), pp. 106-111. (doi: 10.3366/nor.2010.0015)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2010) Daltachas, Fineachan agus Alba anns an t-siathamh agus an t-seachdamh linn deug. In: Munro, G. and Cox, R.A.V. (eds.) Cànan agus Cultur: Rannsachadh na Gàidhlig 4, Proceedings of the Scottish Gaelic Studies Conference, Rannsachadh na Gàidhlig 4, Sabhal Mòr Ostaig, Skye, July 2006. Dunedin: Edinburgh, UK, pp. 37-53. ISBN 9781903765869

MacCoinnich, A. (2010) Strathconon, Scatwell and the Mackenzies in the written record c. 1463-c.1700. In: A Project to Identify, Survey and Record Archaeological Remains in Strathconon, Ross-shire. Report of Phase Three: Loch Meig to Dalbreac. North of Scotland Archaeological Society: Conon Bridge, UK, pp. 11-32.

MacCoinnich, A. (2010) M. Watson & M. Macleod, eds., The Edinburgh Companion to the Gaelic Language. Scottish Gaelic Studies, 27, pp. 113-118. [Book Review]

2009

Strang, T., Mac a' Ghobhainn, D. I. and MacCoinnich, A. (2009) Cùrsa matamataig. Ìre D. Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig: Stornoway. ISBN 9781904730996

2008

MacCoinnich, A. (2008) Sìol Torcail and their lordship in the sixteenth century. In: Crossing the Minch: Exploring the Links Between Skye and the Outer Hebrides. The Islands Book Trust: Callicvol, Isle of Lewis, pp. 7-32. ISBN 9780955542039

MacCoinnich, A. (2008) Scottish Gaelic, 1750-. In: Stearns, P.N. (ed.) The Oxford Encyclopedia of the Modern World. Oxford University Press: Oxford, UK, pp. 411-413. ISBN 9780195176322

MacCoinnich, A. (2008) Where and how was Gaelic written in late medieval and early modern Scotland? Orthographic practices and cultural identities. Scottish Gaelic Studies, XXIV, pp. 309-356.

Strang, T., MacAmhlaigh, D. I. and MacCoinnich, A. (2008) Cùrsa matamataig. Ìre E. Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig: Stornoway. ISBN 9781904730903

2006

MacCoinnich, A. (2006) F.A. Macdonald, Missions to the Gaels. Reformation and Counter Reformation in Ulster and the Highlands and Islands of Scotland, 1560-1760. History Scotland, 6(6), pp. 54-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Review essay: Divided Gaels: Gaelic cultural identities in Scotland and Ireland, c. 1220-1650. History Scotland, 6(5), pp. 50-53. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) R. Gibson; Plaids & Bandanas: From Highland Drovers to Wild West Cowboy. History Scotland, 6(4), pp. 55-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Julian Goodare, The Government of Scotland, 1560–1625. Innes Review, 57, pp. 102-104. (doi: 10.3366/inr.2006.57.1.102)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) 'Cleiffis of Irne:' Clann Choinnich agus gnìomhachas iarainn, c. 1569-1630. In: McLeod, W., Fraser, J.E. and Gunderloch, A. (eds.) Cànan & Cultar: Rannsachadh na Gàidhlig 3. Dunedin Academic Press: Edinburgh, pp. 137-152. ISBN 9781903765609

MacCoinnich, A. (2006) 'Mar Phòr san t-Uisge:' Ìomhaigh Sìol Torcail an Eachdraidh. In: Byrne, M., Clancy, T.O. and Kidd, S. (eds.) Litreachas agus Eachdraidh: Rannsachadh na Gàidhlig 2002, Glaschu 2002 / Literature and History: Papers from the Second Conference of Scottish Gaelic Studies, Glasgow 2002. Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu (Department of Celtic, University of Glasgow), pp. 214-231. ISBN 9780903204224

MacCoinnich, A. (2006) K. Branigan, From Clan to Clearance. History and Archaeology on the Isle of Barra. Scottish Gaelic Studies, 22, pp. 237-242. [Book Review]

2003

MacCoinnich, A. (2003) "Kingis rabellis" to Cuidich 'n' Rìgh; the emergence of Clann Choinnich, c. 1475-1508. In: Boardman, S. and Ross, A. (eds.) The Exercise of Power in Medieval Scotland, 1200-1500. Four Courts Press: Dublin, pp. 175-200. ISBN 1851827498

2002

MacCoinnich, A. (2002) "His spirit was given only to warre": conflict and identity in the Scottish Gàidhealtachd, c. 1580- c. 1630. In: Murdoch, S. and Mackillop, A. (eds.) Fighting for Identity: Scottish Military Experience, c. 1550-1900. Brill: Boston, pp. 133-162. ISBN 9789004128231

This list was generated on Tue Jun 25 00:10:26 2024 BST.
Number of items: 51.

Articles

MacCoinnich, A. (2023) Murchadh Mòr MacCoinnich, Fear Aicheallaidh (c. 1610–c. 1689): Am Bàrd agus a Shaoghal. Aiste, 6, pp. 1-50.

MacCoinnich, A. (2020) Why was Hector Maclean, 11th Laird of Coll (1689-1754) a Hanoverian? West Highland Notes and Queries, 4(13), pp. 21-22.

MacCoinnich, A. (2019) The maritime dimension to Scotland's "Highland Problem", ca. 1540-1630. Journal of the North Atlantic, 12(Spec.), pp. 44-72. (doi: 10.3721/037.012.sp1210)

MacCoinnich, A. (2016) Rex-Dollars in the Highlands and Islands of Scotland during the 17th century. West Highland Notes and Queries, 4(2), pp. 19-23.

MacCoinnich, A. (2008) Where and how was Gaelic written in late medieval and early modern Scotland? Orthographic practices and cultural identities. Scottish Gaelic Studies, XXIV, pp. 309-356.

Books

MacCoinnich, A. (2015) Plantation and Civility in the North Atlantic World: The Case of the Northern Hebrides, 1570-1639. Series: The northern world, 71. Brill: Leiden. ISBN 9789004226289

Strang, T., Mac a' Ghobhainn, D. I. and MacCoinnich, A. (2009) Cùrsa matamataig. Ìre D. Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig: Stornoway. ISBN 9781904730996

Strang, T., MacAmhlaigh, D. I. and MacCoinnich, A. (2008) Cùrsa matamataig. Ìre E. Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig: Stornoway. ISBN 9781904730903

Book Sections

MacCoinnich, A. (2024) Clanship, Faith and Jacobitism: a Scottish Gaelic poetry collection, 1688-93. In: Davis, L. and James, K. (eds.) Shaping Jacobitism: Memory, Culture, Networks. Edinburgh University Press. (Accepted for Publication)

MacCoinnich, A. (2022) Looking for a Gàidhealtachd in the south-west. Identifying Gaels in the historical record, c. 1400-1805. In: Cowan, E.J., Ansell, M. and Black, R. (eds.) Galloway: The Lost Province of Gaelic Scotland. John Dewar Publishers: Aberdeen, pp. 125-172. ISBN 9781399926928

MacCoinnich, A. (2021) Fraser, Mr John (Mgr Iain Friseal), Dean of the Isles and minister of Tiree, Coll and Iona, born, c. 1647. Died c.1702. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) MacFarlane, Malcolm (Calum MacPàrlain), born Dalvaich, Argyll, 1853, died Greenock, 1931, Gaelic writer and poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Mackenzie, Alexander, of Achilty (Alasdair mac Mhurchaidh), Ross-shire & Lewis, d. c. 1642, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Mackenzie, Murdo, of Achilty (Murchadh Mòr mac mhic Mhurchaidh), Ross-shire & Lewis, c. 1689, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Mackenzie, William (Uilleam MacCoinnich, Bàrd Chnoc Chùsbaig), Lewis & Canada, 1857-1907, Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) MacRae, Duncan (Donnchadh ‘nam Pìos’ MacRath), Inverinate, Kintail, c. 1640-c.1700, Gaelic poet and verse collector. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Monro [or Munro], Donald, Archdeacon of the Isles (Dòmhnall Rothach), born, Kiltearn parish, Ross-shire, c. 1505; died c. 1575. Priest, Church of Scotland minister, writer in Scots. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Monro, Alexander/Sandy (Alasdair/Sandaidh Rothach), born Inverness c. 1605, died, Durness, 1653. Schoolteacher, catechist, minister and Gaelic religious poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Morrison [or Morison], Donald (Dòmhnall Bàn Sgoileir / Dòmhnall MacGilleMhuire), clan tradition bearer and historian (in English), born, Dirisgil, Loch Reasort, Isle of Harris, c. 1787, died, Stornoway 1834. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Morrison [or Morison], John (Iain mac Mhurch’ ’ic Ailein / Iain MacGilleMhoire), tacksman of Bragar, born, Isle of Lewis, c. 1630; died, Bragar, Lewis, 1708. Tacksman, poet & songmaker (Gaelic), writer (in English). In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Morrison, Angus Rev. (Aonghas Dubh MacGilleMhoire), b. Lewis, c. 1665, died 1740, Castle Leoid. Minister of Contin and Gaelic poet. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748641598 (In Press)

MacCoinnich, A. (2021) Rev. John MacRae (alias Mgr Iain MacRath). Minister at Dingwall, born c. 1640, died, Dingwall, 1704. In: McCracken-Flesher, C. and Riach, A. (eds.) The Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers. Edinburgh University Press. ISBN 9780748641598 (In Press)

Pons-Sanz, S. and MacCoinnich, A. (2018) The languages of Scotland. In: Royan, N. (ed.) The International Companion to Scottish Literature, 1400-1650. Series: International companions to Scottish literature (6). Scottish Literature International: Glasgow, pp. 19-37. ISBN 9781908980236

MacCoinnich, A. (2015) Dùn Èistean: the historical background, c. 1493 – c.1700. In: Barrowman, R.C. (ed.) Dùn Èistean, Ness: The Excavation of a Clan Stronghold. Acair Press: Stornoway, UK, 41-68 ; 84-85. ISBN 9780861525393

MacCoinnich, A. (2013) Long, fìon agus fine. Dàn le Alasdair mac Mhurchaidh, fear Aicheallaidh, c. 1639 x 1643. In: O Baoill, C. and McGuire, N.R. (eds.) Rannsachadh na Gàidhlig 6. Papers read at the conference Rannsachadh na Gàidhlig 6 held at the University of Aberdeen, 23-26 August 2010. An Clò Gàidhealach: Aberdeen, UK, pp. 121-159. ISBN 9780952391180

MacCoinnich, A. (2011) ‘Scribis le pen de shenchis.’ Criomagan de Ghàidhlig ann an Eachdraidhean Beurla Chlann Choinnich, c. 1550-1711. In: Nilsen, K. (ed.) Rannsachadh na Gàidhlig 5 = 5th Scottish Gaelic Research Conference. Cape Breton University Press, pp. 149-194. ISBN 9781897009468

MacCoinnich, A. (2011) Strathconon and the Mackenzies in the sixteenth and seventeenth centuries. In: Marshall, M. (ed.) Strathconon, the History and Archaeology of a North East Highland Glen. North of Scotland Archaeological Society: Inverness, UK, pp. 28-37. ISBN 9780956878601

MacCoinnich, A. (2010) Daltachas, Fineachan agus Alba anns an t-siathamh agus an t-seachdamh linn deug. In: Munro, G. and Cox, R.A.V. (eds.) Cànan agus Cultur: Rannsachadh na Gàidhlig 4, Proceedings of the Scottish Gaelic Studies Conference, Rannsachadh na Gàidhlig 4, Sabhal Mòr Ostaig, Skye, July 2006. Dunedin: Edinburgh, UK, pp. 37-53. ISBN 9781903765869

MacCoinnich, A. (2010) Strathconon, Scatwell and the Mackenzies in the written record c. 1463-c.1700. In: A Project to Identify, Survey and Record Archaeological Remains in Strathconon, Ross-shire. Report of Phase Three: Loch Meig to Dalbreac. North of Scotland Archaeological Society: Conon Bridge, UK, pp. 11-32.

MacCoinnich, A. (2008) Sìol Torcail and their lordship in the sixteenth century. In: Crossing the Minch: Exploring the Links Between Skye and the Outer Hebrides. The Islands Book Trust: Callicvol, Isle of Lewis, pp. 7-32. ISBN 9780955542039

MacCoinnich, A. (2008) Scottish Gaelic, 1750-. In: Stearns, P.N. (ed.) The Oxford Encyclopedia of the Modern World. Oxford University Press: Oxford, UK, pp. 411-413. ISBN 9780195176322

MacCoinnich, A. (2006) 'Cleiffis of Irne:' Clann Choinnich agus gnìomhachas iarainn, c. 1569-1630. In: McLeod, W., Fraser, J.E. and Gunderloch, A. (eds.) Cànan & Cultar: Rannsachadh na Gàidhlig 3. Dunedin Academic Press: Edinburgh, pp. 137-152. ISBN 9781903765609

MacCoinnich, A. (2006) 'Mar Phòr san t-Uisge:' Ìomhaigh Sìol Torcail an Eachdraidh. In: Byrne, M., Clancy, T.O. and Kidd, S. (eds.) Litreachas agus Eachdraidh: Rannsachadh na Gàidhlig 2002, Glaschu 2002 / Literature and History: Papers from the Second Conference of Scottish Gaelic Studies, Glasgow 2002. Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu (Department of Celtic, University of Glasgow), pp. 214-231. ISBN 9780903204224

MacCoinnich, A. (2003) "Kingis rabellis" to Cuidich 'n' Rìgh; the emergence of Clann Choinnich, c. 1475-1508. In: Boardman, S. and Ross, A. (eds.) The Exercise of Power in Medieval Scotland, 1200-1500. Four Courts Press: Dublin, pp. 175-200. ISBN 1851827498

MacCoinnich, A. (2002) "His spirit was given only to warre": conflict and identity in the Scottish Gàidhealtachd, c. 1580- c. 1630. In: Murdoch, S. and Mackillop, A. (eds.) Fighting for Identity: Scottish Military Experience, c. 1550-1900. Brill: Boston, pp. 133-162. ISBN 9789004128231

Book Reviews

MacCoinnich, A. (2023) Macquarrie and Green (eds), The Poems of Roderick MacLean (Ruairidh MacEachainn MhicIllEathain). Scottish Historical Review, 102(3), pp. 457-458. (doi: 10.3366/shr.2023.0628)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2023) Vincent McKee, Gaelic Neighbours: Scotland and Northern Ireland, 1918-2021: comparative politics of language and culture – worlds apart! (Takahe Publishing, Coventry, 2022). ISBN 978-1-908837-25-7, ga reic aig £19.95. Stornoway Gazette, 26 Jan, [Book Review]

MacCoinnich, A. (2021) Rachel Barrowman, ed., Eachraidh le Càirdeas is Cridhe. Ainmean-àite Ceann a Tuath Leòdhais, Nis gu Baile an Truiseil = History with Heart and Soul. The Place-names of North Lewis, Ness to Ballantrushal. West Highland Notes and Queries, 50(3), pp. 30-32. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2020) James Petre, Tiree and the Dukes of Argyll, 1674–1922. Innes Review, 71(1), pp. 127-129. (doi: 10.3366/inr.2020.0257)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2014) É. Ó Ciardha & M. Ó Siochrú, eds., The Plantation of Ulster: Ideology and practice. History Scotland, 14(4), p. 57. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2010) From Clan to Regiment. Six Hundred Years in the Outer Hebrides, 1400–200; By Nicholas MacLean-Bristol. Northern Scotland, 1(1), pp. 106-111. (doi: 10.3366/nor.2010.0015)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2010) M. Watson & M. Macleod, eds., The Edinburgh Companion to the Gaelic Language. Scottish Gaelic Studies, 27, pp. 113-118. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) F.A. Macdonald, Missions to the Gaels. Reformation and Counter Reformation in Ulster and the Highlands and Islands of Scotland, 1560-1760. History Scotland, 6(6), pp. 54-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Review essay: Divided Gaels: Gaelic cultural identities in Scotland and Ireland, c. 1220-1650. History Scotland, 6(5), pp. 50-53. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) R. Gibson; Plaids & Bandanas: From Highland Drovers to Wild West Cowboy. History Scotland, 6(4), pp. 55-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Julian Goodare, The Government of Scotland, 1560–1625. Innes Review, 57, pp. 102-104. (doi: 10.3366/inr.2006.57.1.102)[Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) K. Branigan, From Clan to Clearance. History and Archaeology on the Isle of Barra. Scottish Gaelic Studies, 22, pp. 237-242. [Book Review]

Audio

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu (3): An Comunn Oiseanach agus na Gaidheil a' dèanamh adhartas. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (2), Seumasaich, Cumhachd agus Eilthireachd. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (1) Toiseach-tòiseachaidh. [Audio]

Website

MacCoinnich, A. (2015) Sgeul na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu = [The Gaelic Story at the University of Glasgow]. [Website]

This list was generated on Tue Jun 25 00:10:26 2024 BST.

Supervision

Stiùireadh-rannsachaidh

(English below: please scroll down)

Chuireamaid fàilte air tagradh-rannsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig (no tro mheadhan na Beurla) mu iomadh chuspair co-cheangailt ri eachdraidh is cultur na Gàidhealtachd eadar deireadh na siathamh linn deug agus deireadh na h-ochdamh linn deug ann an raon farsaing de chuspairean, iad seo, mar leanas gu h-ìosal, nam measg sin:

 • Malairt, coigrich agus luchd siubhail thall sa bhos air Ghàidhealtachd ro 1760
 • Coluadar eadar an àrainneachd agus daoine air Ghàidhealtachd
 • Bàrdachd linn nam fineachan – teacs is co-theacs
 • Eachdraidhean is sloinntearachdan Beurla nam fineachan Gàidhealach (c.1660-1720)
 • Planntachadh, leudachadh cumhachd na stàite is buaidh seo air coimhearsnachdan na Gàidhealtachd
 • Buaidh foghlaim is comasan sgrìobhaidh air a’ Ghàidhealtachd thar nan linntean
 • Eachdraidh nam ban air Ghàidhealtachd anns an 17mh linn

Chithear cuid de na tràchdasan agus cuspairean air a bheil is air an robh mi ag obair a-roimhe shìos aig bonn na duilleige seo.

-o0o-

Research supervision

I would welcome proposals for research (in English or Gaelic) on a broad range of topics related to areas such as:

 • Poetry and clanship – text and context
 • English-language clan genealogies & histories (c. 1660-1720)
 • Gaelic – the history of the language in Scotland over the last 1000 years
 • Plantation, state formation and Highland society
 • Resource exploitation and the environment in the early modern Gaidhealtachd
 • Commerce, trade and travellers to and from the Highlands prior to 1760
 • Education and literacy in the Highlands pre 1800
 • The history of women in 17th century Gaelic Scotland

Some of the theses and dissertation topics I supervise (and have supervised) can be seen listed below.

-o0o-

Stiùireadh rannsachaidh an dràsta / current supervisory activity:

 • Danielle Fatzinger, An exploration of romantic tales in Scottish manuscripts and editions of Gabhaltais Shearluis Mhoir and Sgeala Muice Meic Dha Tho (PhD, co-supervisor, from 2018, with Dr Sìm Innes and Dr Geraldine Parsons).
 • Viktoria Marker (PhD, bho 2018, mar threas stiùiriche, cuide ri Dr Sheila Kidd agus an Oll. Rob Dunbar.)
 • Eleanor Thomson, The Grand Old Man’: Calum MacPhàrlain and the Gaelic movement in Scotland, c. 1891-1930 (PhD, from 2019, co-supervisor together with Dr Sheila Kidd and Dr Sìm Innes)

Tràchdasan rannsachaidh choileanta / completed research dissertations

 • 2018, Viktoria Marker, Litreachas Gàidhlig à Sealann Nuadh (MPhil tro Rannsachadh, Ceiltis is Gàidhlig).
 • 2017, Scott Carballo, Piracy in the Irish Sea and the Burghs of south-west Scotland, 1567-1603 (MSc Scottish History).

Chaidh stiùireadh tràchdasan MLitt air na cuspairean seo / MLitt dissertations were supervised on the following topics

 • 2018, ‘Aoibhneas a’ Bhròin. The collecting activities of the Maclean-Clephane women, c.1800-1830’ (Scottish History)
 • 2018, Women’s status in late medieval Gaelic Scotland (Scottish History)

Teaching

Teagasg fo-cheumnach /Undergraduate teaching

 • Celtic Civilisation 2A - the insular Celtic countries, c.1066-1603 (CELTCIV2001)
 • Celtic Civilisation 2B - the insular Celtic countries, c. 1750-present (CELTCIV2002)
 • Gaelic in Scotland: the History of a Language, 1400-1914 (HIST 4248
 • Plantation and Civility in the Hebrides and Ulster, c1541-1639 (HIST 4247)

Teagasg for-cheumnach / Postgraduate Teaching

 • Gaelic in Scotland: the History of a Language, c.1400-1914 (HIST5135)
 • Plantation and Civility in the Hebrides and in Ulster, c1541-1639 (HIST5135)