Dr Aonghas MacCoinnich

 • Lecturer in Celtic History (Celtic & Gaelic)

Research interests

Cuspairean rannsachaidh / Research interests

Please scroll down to see the English version.

Tha ùidh agam ann an eachdraidh agus cultur na Gàidhealtachd anns a h-uile linn, gu h-àraid linn nam fineachan eadar deireadh na siathamh linn deug agus deireadh na h-ochdamh linn deug ann an raon farsaing de chuspairean, iad seo, mar leanas gu h-ìosal, nam measg sin:

 • Malairt, coigrich agus luchd siubhail thall sa bhos air Ghaidhealtachd ro 1760
 • Coluadar eadar an àrainneachd agus na daoine air Ghaidhealtachd
 • Cultur is coimhearsnachd nam fineachan Gaidhealach
 • Gàidhlig! – mìle bliadhna de eachdraidh a’ chànain
 • Teacsaichean Beurla agus Gàidhlig – ann an làmh-sgrìobhainn agus ann an clò
 • Planntachadh, leudachadh cumhachd na stàite is buaidh seo air coimhearsnachdan na Gaidhealtachd
 • Buaidh foghlaim is comasan sgrìobhaidh air a’ Ghaidhealtachd thar nan linntean
 • Na Gaidheil anns a' bhaile-mhor agus thall-thairis

I am interested in all aspects of the history and culture of the Highlands and Islands of Scotland with a focus on the period between the end of the sixteenth century and the end of the eighteenth century. I would welcome proposals for research (either English or Gaelic medium) on a broad range of topics related to this including areas such as the history of:

 • Textual cultures, print and manuscript, of the early modern Gaelic world
 • Gaelic – the history of the language in Scotland over the last 1000 years
 • Plantation, state formation and Highland society 
 • Clans and Clanship. Society and culture in the Highlands
 • Resource exploitation and the environment in the early modern Gaidhealtachd
 • Commerce, trade and travellers to and from the Highlands prior to 1760
 • Education and literacy in the Highlands pre 1800
 • Gaelic communities and networks in Scotland and beyond

Supervision

Stiùireadh-rannsachachaidh

(English below)

Tha mi a' stiùireadh (mar dhàrna stiùiriche) na oileanaich agus na proiseactan a leanas:

 • Viktoria Marker, Litreachas Gàidhlig à Sealann Nuadh (MPhil by Research)
 • Danielle Fatzinger, An exploration of romantic tales in Scottish manuscripts and editions of Gabhaltais Shearluis Mhoir and Sgeala Muice Meic Dha Tho (PhD)

Chuireamaid fàilte air tagradh-rannsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig (no tro mheadhan na Beurla) mu iomadh chuspair co-cheangailt ri eachdraidh is cultur na Gaidhealtachd eadar deireadh na siathamh linn deug agus deireadh na h-ochdamh linn deug ann an raon farsaing de chuspairean, iad seo, mar leanas gu h-ìosal, nam measg sin:

 • Malairt, coigrich agus luchd siubhail thall sa bhos air Ghàidhealtachd ro 1760
 • Coluadar eadar an àrainneachd agus na daoine air Ghàidhealtachd
 • Cultur is coimhearsnachd nam fineachan Gaidhealach
 • Gàidhlig – mìle bliadhna de eachdraidh a’ chànain
 • Teacsaichean Beurla agus Gàidhlig – ann an làmh-sgrìobhainn agus ann an clò
 • Planntachadh, leudachadh cumhachd na stàite is buaidh seo air coimhearsnachdan na Gaidhealtachd
 • Buaidh foghlaim is comasan sgrìobhaidh air a’ Ghàidhealtachd thar nan linntean
 • Diaspora nan Gàidheal

-o0o-

Research supervision

I currently supervise the following students and projects (as second supervisor) :

 • Viktoria Marker, Litreachas Gaidhlig à Sealann Nuadh (MPhil by Research)
 • Danielle Fatzinger, An exploration of ramantic tales in Scottish manuscripts and editions of Gabhaltais Shearluis Mhoir and Sgeala Muice Meic Dha Tho (PhD)

I would welcome proposals for research (either English or Gaelic medium) on a broad range of topics related to this including (but not limited to) areas such as the history of:

 • Textual cultures, print and manuscript, of the early modern Gaelic world
 • Gaelic – the history of the language in Scotland over the last 1000 years
 • Plantation, state formation and Highland society
 • Clans and Clanship. Society and culture in the Highlands
 • Resource exploitation and the environment in the early modern Gaidhealtachd
 • Commerce, trade and travellers to and from the Highlands prior to 1760
 • Education and literacy in the Highlands pre 1800
 • The Gaelic diaspora

Teaching

Teagasg fo-cheumnach /Undergraduate teaching

 • Celtic Civilisation 2A - the insular Celtic countries, c.1066-1603 (CELTCIV2001)
 • Celtic Civilisation 2B - the insular Celtic countries, c. 1750-present (CELTCIV2002)
 • Gaelic in Scotland: the History of a Language, 1400-1914 (HIST 4248
 • Plantation and Civility in the Hebrides and Ulster, c1541-1639 (HIST 4247)

 

Teagasg for-cheumnach / Postgraduate Teaching

 • Gaelic in Scotland: the History of a Language, c.1400-1914 (HIST5135)
 • Plantation and Civility in the Hebrides and in Ulster, c1541-1639 (HIST5135)

 


Publications

List by: Type | Date

Jump to: 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2003 | 2002
Number of items: 29.

2019

MacCoinnich, A. (2019) The maritime dimension to Scotland's "Highland Problem", ca. 1540-1630. Journal of the North Atlantic, 12(Spec.), pp. 44-72.

2018

Pons-Sanz, S. and MacCoinnich, A. (2018) The language of Scotland. In: Royan, N. (ed.) The International Companion to Scottish Literature, 1400-1650. Series: International companions to Scottish literature (6). Scottish Literature International: Glasgow, pp. 19-37. ISBN 9781908980236

2016

MacCoinnich, A. (2016) Rex-Dollars in the Highlands and Islands of Scotland during the 17th century. West Highland Notes and Queries, 4(2), pp. 19-23.

2015

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu (3): An Comunn Oiseanach agus na Gaidheil a' dèanamh adhartas. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (2), Seumasaich, Cumhachd agus Eilthireachd. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (1) Toiseach-tòiseachaidh. [Audio]

MacCoinnich, A. (2015) Dùn Èistean: the historical background, c. 1493 – c.1700. In: Barrowman, R.C. (ed.) Dùn Èistean, Ness: The Excavation of a Clan Stronghold. Acair Press: Stornoway, UK. ISBN 9780861525393

MacCoinnich, A. (2015) Plantation and Civility in the North Atlantic World: The Case of the Northern Hebrides, 1570-1639. Series: The northern world, 71. Brill: Leiden. ISBN 9789004226289

MacCoinnich, A. (2015) Sgeul na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu = [The Gaelic Story at the University of Glasgow]. [Website]

2014

MacCoinnich, A. (2014) É. Ó Ciardha & M. Ó Siochrú, eds., The Plantation of Ulster: Ideology and practice. History Scotland, 14(4), p. 57. [Book Review]

2013

MacCoinnich, A. (2013) Long, fìon agus fine. Dàn le Alasdair mac Mhurchaidh, fear Aicheallaidh, c. 1639 x 1643. In: O Baoill, C. and McGuire, N.R. (eds.) Rannsachadh na Gàidhlig 6. Papers read at the conference Rannsachadh na Gàidhlig 6 held at the University of Aberdeen, 23-26 August 2010. An Clò Gàidhealach: Aberdeen, UK. ISBN 9780952391180

2011

MacCoinnich, A. (2011) ‘Scribis le pen de shenchis.’ Criomagan de Ghàidhlig ann an Eachdraidhean Beurla Chlann Choinnich, c. 1550-1711. In: Nilsen, K. (ed.) Rannsachadh na Gàidhlig 5 = 5th Scottish Gaelic Research Conference. Cape Breton University Press, pp. 149-194. ISBN 9781897009468

MacCoinnich, A. (2011) Strathconon and the Mackenzies in the sixteenth and seventeenth centuries. In: Marshall, M. (ed.) Strathconon, the History and Archaeology of a North East Highland Glen. North of Scotland Archaeological Society: Inverness, UK, pp. 28-37. ISBN 9780956878601

2010

MacCoinnich, A. (2010) From Clan to Regiment. Six Hundred Years in the Outer Hebrides, 1400–200; By Nicholas MacLean-Bristol. Northern Scotland, 1(1), pp. 106-111. (doi:10.3366/nor.2010.0015) [Book Review]

MacCoinnich, A. (2010) Daltachas, Fineachan agus Alba anns an t-siathamh agus an t-seachdamh linn deug. In: Munro, G. and Cox, R.A.V. (eds.) Cànan agus Cultur: Rannsachadh na Gàidhlig 4, Proceedings of the Scottish Gaelic Studies Conference, Rannsachadh na Gàidhlig 4, Sabhal Mòr Ostaig, Skye, July 2006. Dunedin: Edinburgh, UK, pp. 37-53. ISBN 9781903765869

MacCoinnich, A. (2010) Strathconon, Scatwell and the Mackenzies in the written record c. 1463-c.1700. In: A Project to Identify, Survey and Record Archaeological Remains in Strathconon, Ross-shire. Report of Phase Three: Loch Meig to Dalbreac. North of Scotland Archaeological Society: Conon Bridge, UK, pp. 11-32.

MacCoinnich, A. (2010) M. Watson & M. Macleod, eds., The Edinburgh Companion to the Gaelic Language. Scottish Gaelic Studies, 27, pp. 113-118. [Book Review]

2008

MacCoinnich, A. (2008) Sìol Torcail and their lordship in the sixteenth century. In: Crossing the Minch: Exploring the Links Between Skye and the Outer Hebrides. The Islands Book Trust: Callicvol, Isle of Lewis, pp. 7-32. ISBN 9780955542039

MacCoinnich, A. (2008) Scottish Gaelic, 1750-. In: Stearns, P.N. (ed.) The Oxford Encyclopedia of the Modern World. Oxford University Press: Oxford, UK, pp. 411-413. ISBN 9780195176322

MacCoinnich, A. (2008) Where and how was Gaelic written in late medieval and early modern Scotland? Orthographic practices and cultural identities. Scottish Gaelic Studies, XXIV, pp. 309-356.

2006

MacCoinnich, A. (2006) F.A. Macdonald, Missions to the Gaels. Reformation and Counter Reformation in Ulster and the Highlands and Islands of Scotland, 1560-1760. History Scotland, 6(6), pp. 54-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Review essay: Divided Gaels: Gaelic cultural identities in Scotland and Ireland, c. 1220-1650. History Scotland, 6(5), pp. 50-53. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) R. Gibson; Plaids & Bandanas: From Highland Drovers to Wild West Cowboy. History Scotland, 6(4), pp. 55-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Julian Goodare, The Government of Scotland, 1560–1625. Innes Review, 57, pp. 102-104. (doi:10.3366/inr.2006.57.1.102) [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) 'Cleiffis of Irne:' Clann Choinnich agus gnìomhachas iarainn, c. 1569-1630. In: McLeod, W., Fraser, J.E. and Gunderloch, A. (eds.) Cànan & Cultar: Rannsachadh na Gàidhlig 3. Dunedin Academic Press: Edinburgh, pp. 137-152. ISBN 9781903765609

MacCoinnich, A. (2006) 'Mar Phòr san t-Uisge:' Ìomhaigh Sìol Torcail an Eachdraidh. In: Byrne, M., Clancy, T.O. and Kidd, S. (eds.) Litreachas agus Eachdraidh: Rannsachadh na Gàidhlig 2002, Glaschu 2002 / Literature and History: Papers from the Second Conference of Scottish Gaelic Studies, Glasgow 2002. Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu (Department of Celtic, University of Glasgow), pp. 214-231. ISBN 9780903204224

MacCoinnich, A. (2006) K. Branigan, From Clan to Clearance. History and Archaeology on the Isle of Barra. Scottish Gaelic Studies, 22, pp. 237-242. [Book Review]

2003

MacCoinnich, A. (2003) "Kingis rabellis" to Cuidich 'n' Rìgh; the emergence of Clann Choinnich, c. 1475-1508. In: Boardman, S. and Ross, A. (eds.) The Exercise of Power in Medieval Scotland, 1200-1500. Four Courts Press: Dublin, pp. 175-200. ISBN 1851827498

2002

MacCoinnich, A. (2002) "His spirit was given only to warre": conflict and identity in the Scottish Gàidhealtachd, c. 1580- c. 1630. In: Murdoch, S. and Mackillop, A. (eds.) Fighting for Identity: Scottish Military Experience, c. 1550-1900. Brill: Boston, pp. 133-162. ISBN 9789004128231

This list was generated on Wed Jul 17 07:25:10 2019 BST.
Number of items: 29.

Articles

MacCoinnich, A. (2019) The maritime dimension to Scotland's "Highland Problem", ca. 1540-1630. Journal of the North Atlantic, 12(Spec.), pp. 44-72.

MacCoinnich, A. (2016) Rex-Dollars in the Highlands and Islands of Scotland during the 17th century. West Highland Notes and Queries, 4(2), pp. 19-23.

MacCoinnich, A. (2008) Where and how was Gaelic written in late medieval and early modern Scotland? Orthographic practices and cultural identities. Scottish Gaelic Studies, XXIV, pp. 309-356.

Books

MacCoinnich, A. (2015) Plantation and Civility in the North Atlantic World: The Case of the Northern Hebrides, 1570-1639. Series: The northern world, 71. Brill: Leiden. ISBN 9789004226289

Book Sections

Pons-Sanz, S. and MacCoinnich, A. (2018) The language of Scotland. In: Royan, N. (ed.) The International Companion to Scottish Literature, 1400-1650. Series: International companions to Scottish literature (6). Scottish Literature International: Glasgow, pp. 19-37. ISBN 9781908980236

MacCoinnich, A. (2015) Dùn Èistean: the historical background, c. 1493 – c.1700. In: Barrowman, R.C. (ed.) Dùn Èistean, Ness: The Excavation of a Clan Stronghold. Acair Press: Stornoway, UK. ISBN 9780861525393

MacCoinnich, A. (2013) Long, fìon agus fine. Dàn le Alasdair mac Mhurchaidh, fear Aicheallaidh, c. 1639 x 1643. In: O Baoill, C. and McGuire, N.R. (eds.) Rannsachadh na Gàidhlig 6. Papers read at the conference Rannsachadh na Gàidhlig 6 held at the University of Aberdeen, 23-26 August 2010. An Clò Gàidhealach: Aberdeen, UK. ISBN 9780952391180

MacCoinnich, A. (2011) ‘Scribis le pen de shenchis.’ Criomagan de Ghàidhlig ann an Eachdraidhean Beurla Chlann Choinnich, c. 1550-1711. In: Nilsen, K. (ed.) Rannsachadh na Gàidhlig 5 = 5th Scottish Gaelic Research Conference. Cape Breton University Press, pp. 149-194. ISBN 9781897009468

MacCoinnich, A. (2011) Strathconon and the Mackenzies in the sixteenth and seventeenth centuries. In: Marshall, M. (ed.) Strathconon, the History and Archaeology of a North East Highland Glen. North of Scotland Archaeological Society: Inverness, UK, pp. 28-37. ISBN 9780956878601

MacCoinnich, A. (2010) Daltachas, Fineachan agus Alba anns an t-siathamh agus an t-seachdamh linn deug. In: Munro, G. and Cox, R.A.V. (eds.) Cànan agus Cultur: Rannsachadh na Gàidhlig 4, Proceedings of the Scottish Gaelic Studies Conference, Rannsachadh na Gàidhlig 4, Sabhal Mòr Ostaig, Skye, July 2006. Dunedin: Edinburgh, UK, pp. 37-53. ISBN 9781903765869

MacCoinnich, A. (2010) Strathconon, Scatwell and the Mackenzies in the written record c. 1463-c.1700. In: A Project to Identify, Survey and Record Archaeological Remains in Strathconon, Ross-shire. Report of Phase Three: Loch Meig to Dalbreac. North of Scotland Archaeological Society: Conon Bridge, UK, pp. 11-32.

MacCoinnich, A. (2008) Sìol Torcail and their lordship in the sixteenth century. In: Crossing the Minch: Exploring the Links Between Skye and the Outer Hebrides. The Islands Book Trust: Callicvol, Isle of Lewis, pp. 7-32. ISBN 9780955542039

MacCoinnich, A. (2008) Scottish Gaelic, 1750-. In: Stearns, P.N. (ed.) The Oxford Encyclopedia of the Modern World. Oxford University Press: Oxford, UK, pp. 411-413. ISBN 9780195176322

MacCoinnich, A. (2006) 'Cleiffis of Irne:' Clann Choinnich agus gnìomhachas iarainn, c. 1569-1630. In: McLeod, W., Fraser, J.E. and Gunderloch, A. (eds.) Cànan & Cultar: Rannsachadh na Gàidhlig 3. Dunedin Academic Press: Edinburgh, pp. 137-152. ISBN 9781903765609

MacCoinnich, A. (2006) 'Mar Phòr san t-Uisge:' Ìomhaigh Sìol Torcail an Eachdraidh. In: Byrne, M., Clancy, T.O. and Kidd, S. (eds.) Litreachas agus Eachdraidh: Rannsachadh na Gàidhlig 2002, Glaschu 2002 / Literature and History: Papers from the Second Conference of Scottish Gaelic Studies, Glasgow 2002. Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu (Department of Celtic, University of Glasgow), pp. 214-231. ISBN 9780903204224

MacCoinnich, A. (2003) "Kingis rabellis" to Cuidich 'n' Rìgh; the emergence of Clann Choinnich, c. 1475-1508. In: Boardman, S. and Ross, A. (eds.) The Exercise of Power in Medieval Scotland, 1200-1500. Four Courts Press: Dublin, pp. 175-200. ISBN 1851827498

MacCoinnich, A. (2002) "His spirit was given only to warre": conflict and identity in the Scottish Gàidhealtachd, c. 1580- c. 1630. In: Murdoch, S. and Mackillop, A. (eds.) Fighting for Identity: Scottish Military Experience, c. 1550-1900. Brill: Boston, pp. 133-162. ISBN 9789004128231

Book Reviews

MacCoinnich, A. (2014) É. Ó Ciardha & M. Ó Siochrú, eds., The Plantation of Ulster: Ideology and practice. History Scotland, 14(4), p. 57. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2010) From Clan to Regiment. Six Hundred Years in the Outer Hebrides, 1400–200; By Nicholas MacLean-Bristol. Northern Scotland, 1(1), pp. 106-111. (doi:10.3366/nor.2010.0015) [Book Review]

MacCoinnich, A. (2010) M. Watson & M. Macleod, eds., The Edinburgh Companion to the Gaelic Language. Scottish Gaelic Studies, 27, pp. 113-118. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) F.A. Macdonald, Missions to the Gaels. Reformation and Counter Reformation in Ulster and the Highlands and Islands of Scotland, 1560-1760. History Scotland, 6(6), pp. 54-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Review essay: Divided Gaels: Gaelic cultural identities in Scotland and Ireland, c. 1220-1650. History Scotland, 6(5), pp. 50-53. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) R. Gibson; Plaids & Bandanas: From Highland Drovers to Wild West Cowboy. History Scotland, 6(4), pp. 55-56. [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) Julian Goodare, The Government of Scotland, 1560–1625. Innes Review, 57, pp. 102-104. (doi:10.3366/inr.2006.57.1.102) [Book Review]

MacCoinnich, A. (2006) K. Branigan, From Clan to Clearance. History and Archaeology on the Isle of Barra. Scottish Gaelic Studies, 22, pp. 237-242. [Book Review]

Audio

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu (3): An Comunn Oiseanach agus na Gaidheil a' dèanamh adhartas. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (2), Seumasaich, Cumhachd agus Eilthireachd. [Audio]

MacCoinnich, A. and Domhnallach, G. (2015) Gaidheil Oilthigh Ghlaschu: (1) Toiseach-tòiseachaidh. [Audio]

Website

MacCoinnich, A. (2015) Sgeul na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu = [The Gaelic Story at the University of Glasgow]. [Website]

This list was generated on Wed Jul 17 07:25:10 2019 BST.