Dr Alasdair Whyte

 • Lord Kelvin/Adam Smith Research Fellowship in Celtic Onomastics (Celtic & Gaelic)

telephone: 01413301875
email: Alasdair.Whyte@glasgow.ac.uk

Celtic & Gaelic, 3, University Gardens, Glasgow, G12 8QH

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1256-8245

Biography

[English below]

Chaidh Co-phàirt Rannsachaidh LKAS ann an Ainm-eòlas Ceilteach a bhuileachadh air Alasdair C. MacIlleBhàin san Dàmhair 2019. Ron sin, bha e na Rannsaiche Chleamhnaichte aig Oilthigh Ghlaschu. 'S e ainmeannan-àite Mhuile agus Ghlaschu a phrìomh chuspairean rannsachaidh.

A thuilleadh air a chuid rannsachaidh, tha e na sheinneadair, na òranaiche, na sgrìobhaiche-dràma, na chleasaiche agus na phreasantair. Chaidh a ainmeachadh mar Thosgaire na Bliadhna le Riaghaltas na h-Alba ann an 2019.

*****

Alasdair C. Whyte was appointed as an LKAS Research Fellow in Celtic Onomastics in October 2019. He was previously a Research Affiliate at the University of Glasgow. His research to date has focussed primarily on the place-names of Mull and Glasgow.

In addition to his academic work, he is a singer, songwriter, playwright, actor and presenter. He was named Gaelic Ambassador of the Year by The Scottish Government in 2019.

Research interests

[English below]

San fharsaingeachd, Rannsachadh na Ceiltis, na Gàidhlig agus na h-Alba; gu sònraichte, Ainm-eòlas agus mar a tha rannsachadh air ainmeannan-àite a' gabhail a-steach:

 • Àiteachas agus cleachdadh-fearainn
 • An Àrainneachd
 • Àrc-eòlas
 • Beul-aithris
 • Cànanachas
 • Cruinn-eòlas
 • Dual-chainnt
 • Eachdraidh
 • Geòlas
 • Litreachas
 • Òrain

*****

Broadly, all aspects of Celtic, Gaelic and Scottish Studies; especially, Onomastics and the intersection of place-names with:

 • Agriculture and land use
 • Archaeology
 • Dialectology
 • Environment
 • Folklore
 • Geography
 • Geology
 • History
 • Linguistics
 • Literature
 • Song

Pròiseactan Rannsachaidh / Research Projects

[English below]

Ainmeannan-àite Mhuile & Ulbha (2019– )

 • Prìomh-rannsaiche (rannsachadh LKAS)
 • Làn-sgrùdadh air ainmeannan-àite Mhuile agus Ulbha
 • Prìomh amasan:
  • Tuigse reachdmhor fhaighinn air ainmeannan-àite ionadach
  • Riochdan Gàidhlig nan ainmeannan-àite a thoirt am follais
  • A’ chiad làn-sgrùdadh air ainmeannan-àite ann an sgìreachd air a' Ghàidhealtachd fhoillseachadh

Ainm-thìr Idhe: Ainmean-àite agus an dinimigeachd ann an Ì agus a h-àrainn (2020–23)

 • Co-rannsaiche
 • Maoinichear: AHRC (£749,785)
 • Làn-sgrùdadh air ainmeannan-àite Idhe agus Stafa le sùil air:
  • Ciad chlàran Idhe
  • Ainmeannan charraighean Idhe
  • An dàimh eadar ainmeannan-àite Idhe agus ainmeannan-àite Mhuile
  • Cùisean co-cheangailte ri ùghdarras agus fìrinneachd a thaobh ainmeannan-àite agus dualchas

Ainmeannan-àite Gàidhlig Ghlaschu (2017– )

 • Rannsaiche
 • Sgrùdadh air ainmeannan-àite agus dualchas na Gàidhlig ann an Glaschu
 • Rannsachadh-cùise Buaidh (REF 2021)

*****

The Place-names of Mull & Ulva (2019– )

 • PI (LKAS research)
 • A comprehensive survey of the place-names of Mull and Ulva
 • Principal objectives:
  • Establish a firm understanding of local place-names
  • Establish normative Gaelic name-forms for local place-names
  • Publish the first comprehensive place-name survey of an area within the Gàidhealtachd (Gaelic-speaking area) of Scotland as part of the Survey of Scottish Place-Names

Iona's Namescape: Place-Names and their Dynamics in Iona and its Environs (2020–23)

 • Co-I
 • Funder: AHRC (£749,785)
 • A full place-name survey of the islands of Iona and Staffa, including investigation of:
  • The earliest records of Iona
  • The names of its monuments
  • How Iona's place-names relate to the neighbouring island of Mull
  • Issues of authority and authenticity relating to place-names and heritage

Mapping Gaelic Glasgow (2017– )

 • Researcher (UofG Research Affiliate)
 • A study of the Gaelic place-names and wider Gaelic heritage of Glasgow
 • REF 2021 Impact Case Study

Publications

List by: Type | Date

Jump to: 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2014
Number of items: 8.

2022

Whyte, A. (2022) Coastal dogs and wolves in Scottish place-names. In: Onomastications: A Festschrift for Simon Taylor. Clò Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu: Glasgow. (Accepted for Publication)

2021

Whyte, A. C. (2021) Maim-slè. Theatre Gu Leòr. ISBN 9781739945305

Whyte, A. (2021) Understanding the Norse period through place-names: a case study from the island of Mull. In: Horne, T., Pierce, E. and Barrowman, R. (eds.) The Viking Age in Scotland: Studies in Scottish Scandinavian Archaeology. Edinburgh University Press: Edinburgh. (Accepted for Publication)

Whyte, A. C. and Whyte, R. (2021) Maim. [Audio]

2020

Whyte, A. C. (2020) The Cailleach in place-names and place-lore. Journal of Scottish Name Studies, 14(1), pp. 16-58. (doi: 10.36399/JSNS.014.01.03)

Whyte, A. (2020) MAIM. [Performance]

2016

Whyte, A. C. (2016) Alan Macniven, The Vikings in Islay: the place of names in Hebridean settlement history. Journal of Scottish Name Studies, 10, pp. 213-218. [Book Review]

2014

Whyte, A. C. (2014) Gruline, Mull, and other Inner Hebridean things. Journal of Scottish Name Studies, 8, pp. 115-152.

This list was generated on Tue May 17 06:44:11 2022 BST.
Number of items: 8.

Articles

Whyte, A. C. (2020) The Cailleach in place-names and place-lore. Journal of Scottish Name Studies, 14(1), pp. 16-58. (doi: 10.36399/JSNS.014.01.03)

Whyte, A. C. (2014) Gruline, Mull, and other Inner Hebridean things. Journal of Scottish Name Studies, 8, pp. 115-152.

Books

Whyte, A. C. (2021) Maim-slè. Theatre Gu Leòr. ISBN 9781739945305

Book Sections

Whyte, A. (2022) Coastal dogs and wolves in Scottish place-names. In: Onomastications: A Festschrift for Simon Taylor. Clò Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu: Glasgow. (Accepted for Publication)

Whyte, A. (2021) Understanding the Norse period through place-names: a case study from the island of Mull. In: Horne, T., Pierce, E. and Barrowman, R. (eds.) The Viking Age in Scotland: Studies in Scottish Scandinavian Archaeology. Edinburgh University Press: Edinburgh. (Accepted for Publication)

Book Reviews

Whyte, A. C. (2016) Alan Macniven, The Vikings in Islay: the place of names in Hebridean settlement history. Journal of Scottish Name Studies, 10, pp. 213-218. [Book Review]

Performance

Whyte, A. (2020) MAIM. [Performance]

Audio

Whyte, A. C. and Whyte, R. (2021) Maim. [Audio]

This list was generated on Tue May 17 06:44:11 2022 BST.

Grants

Iona's Namescape: Place-Names and their Dynamics in Iona and its Environs / Ainm-thìr Idhe: Ainmean-àite agus an dinimigeachd ann an Ì agus a h-àrainn (2020–23)

 • AHRC (£749,785)
 • Co-I (25%)

Sgeòil is òrain eilthireachd: Air fhògair is air fhalbhan / Emigrant songs and narratives: Exiles and vagabonds (2020–21)

 • PGR Community Public Engagement Fund & Ionad Eòlas na h-Alba is na Ceiltis/Centre for Scottish and Celtic Studies (£2,555) (33%)

Supervision

Bhithinn toilichte gabhail ri stiùireadh air pròiseact sam bith aig a bheil ceangal dom chuid rannsachaidh fhèin, gu h-àraid air ainmeannan-àite. 

I would be happy to supervise students on projects related to any of my research interests, particularly place-name studies.

Teaching

[English below]

Tha mi nam stiùiriche air a' chùrsa seo leanas:

 • Celtic Place-names of Scotland (Urramach)

Bidh mi a' cur / Tha mi air cur ri teagasg air na cùrsaichean seo leanas:

 • Seinn sa Ghàidhlig (Urramach)
 • Introduction to Scottish Culture (JYA)
 • Celtic Civilisation 1A
 • Celtic Civilisation 1B
 • Celtic Civilisation 2B
 • Gàidhlig 1 Adhartach
 • Gàidhlig 1 Eadar-mheadhanach
 • Gàidhlig 1 Luchd-tòiseachaidh
 • Gàidhlig 1 Adhartach
 • Gàidhlig 1 Eadar-mheadhanach
 • Gàidhlig 1 Luchd-tòiseachaidh
 • Clasaichean do luchd-obrach

*****

I convene the following course:

 • Celtic Place-names of Scotland (Honours)

I contribute / have contributed to teaching on the following courses:

 • Gaelic Song in Performance (Honours)
 • Introduction to Scottish Culture (JYA)
 • Celtic Civilisation 1A
 • Celtic Civilisation 1B
 • Celtic Civilisation 2B
 • Gaelic 1 Advanced
 • Gaelic 1 Intermediate
 • Gaelic 1 Beginners
 • Gaelic 2 Advanced
 • Gaelic 2 Intermediate
 • Gaelic 2 Beginners
 • Gaelic classes for staff

Additional information

[English below]

Dreuchdan & dleastanasan eile

 • Ball-comataidh: Comann Ainmean-Àite na h-Alba (2020- )
 • Ball-comataidh: Ainmean-Àite na h-Alba (às leth Comann Ainmean-Àite na h-Alba) (2020- )
 • Stiùiriche: Co-Roinn Ghàidhlig Mhuile is Idhe (2020- )
 • Stiùiriche: Dòrlach (2020- )
 • Ceann-suidhe: Comann Mhuile is Idhe (2019- )
 • Labhraiche: SQA (2014- )
 • Oide na Gàidhlig: Bùrach (còisir) (2013- )
 • Britheamh: An Comunn Gàidhealach (2011- )
 • Cathraiche: An Lòchran (2018-2019)

Duaisean

 • Tosgaire na Gàidhlig 2019 (Riaghaltas na h-Alba)
 • Duais Ealain is Chultarach 2019, Duaisean Gàidhlig na h-Alba (leis a' chòmhlan WHYTE)
 • Bonn Òir a' Chomuinn Ghàidhealaich (2006)

*****

Other roles and responsibilities

 • Committee member: Scottish Place-Name Society (2020- )
 • Committee member: Ainmean-Àite na h-Alba (Scottish Place-Name Society representative) (2020- )
 • Director: Co-Roinn Ghàidhlig Mhuile is Idhe / Mull and Iona Gaelic Partnership (2020- )
 • Director: Dòrlach (2020- )
 • President: Comann Mhuile is Idhe / Mull and Iona Association (2019- )
 • Speaker: SQA (2014- )
 • Gaelic reader: Bùrach Gaelic Choir (2013- )
 • Adjudicator: An Comunn Gàidhealach (2011- )
 • Chair: An Lòchran (2018-2019)

Awards

 • Scottish Government Gaelic Ambassador of the Year 2019
 • Arts & Culture Award 2019, Scottish Gaelic Awards (with the band WHYTE)
 • Men's Gold Medal, The Royal National Mòd (solo singing) (2006)