Welcome to the UNESCO Chair

UNESCO’s UNITWIN and Chairs programme promotes international cooperation and networking to mobilise collaboration around the Sustainable Development Agenda 2030 and in key priority areas related to UNESCO’s fields of competence – education, natural and social sciences, culture and communication. 

The UNESCO Chair supports learning from contexts which have long-term refugee and migratory experiences and where resilience has been developed, often in the face of overwhelming linguistic and cultural destruction.  Working with our cross-sectorial partners, we engage in research and advocacy for creative and artistic approaches to integration, which sustain linguistic and cultural diversity, foster creativity and intercultural capabilities and promote peace.  

Fàilte don Chathair UNESCO

Cathraiche UNESCO ann an Amalachas Fhògarrach tro Chànain is na h-Ealainean

Bidh prògram UNITWIN agus Cathraichean UNESCO a’ brosnachadh co-obrachadh agus lìonrachadh eadar-nàiseanta gus com-pàirteachas a bhrosnachadh timcheall air Clàr-gnothaich Leasachadh Seasmhach 2030 agus prìomhachasan co-cheangailte ri raointean comais UNESCO - foghlam, saidheansan nàdarrach is sòisealta, cultar agus conaltradh.

Bidh Cathraiche UNESCO a’ toirt taic do ionnsachadh bho cho-theacsan aig a bheil eòlas fad-ùine air fògarraich agus imrich agus far an deach tapachd a leasachadh, gu tric an aghaidh sgrios mòr cànanach is cultarach. Ag obair le ar com-pàirtichean tar-roinneil, bidh sinn a’ dol an sàs ann an rannsachadh agus tagrachd airson dòighean-obrach cruthachail agus ealanta a thaobh amalachas, a chumas suas iomadachd cànanach is cultarach, a bhrosnaicheas cruthachalachd agus comasan eadar-chultarach agus a bhrosnaicheas sìth.

Contact us

Secretariat for UNESCO Chair in Refugee Integration through Languages and the Arts

T: +44(0)141 330 8125 (Bella Hoogeveen) 

E: unesco-rila@glasgow.ac.uk

University of Glasgow
School of Education
Glasgow, G3 6NH