GUGA exhibition identity

11 October 2019 – 2 February 2020
Hunterian Art Gallery
Admission free

Scheduled to coincide with the 2019 Royal National Mòd and the UNESCO ‘International Year of Indigenous Languages’, GUGA: Exploring Gaelic Identities considers how historic perceptions of Gaelic culture have been formed and sustained, and asks what this culture, and its language, means in contemporary Scotland.

GUGA features both Gaelic and English texts plus must-see items from the collections of The Hunterian and University of Glasgow Archives and Special Collections. These include one of the oldest known Highland ‘Targes’, a Neolithic skeleton from Tiree, some of the earliest Gaelic printed books and a slideshow of images by award winning photographer Laetitia Vancon, offering a photo documentary of young people living on the Outer Hebrides.

Air eagrachadh gus co-thìmeachadh leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2019 agus ‘Bliadhna Eadar-nàiseanta nan Cànan Dùthchasach’ aig UNESCO, tha GUGA: Slighe gu Gàidhlig a’ beachdachadh air mar a tha mothachaidhean eachdraidheil do chultar na Gàidhlig air an cruthachadh ’s air an cumail suas, agus a’ faighneachd dè tha an cultar seo agus a chànan, a’ ciallachadh ann an Alba cho-aimsireil.

Tha GUGA a’ nochdadh theacsaichean ann an Gàidhlig agus Beurla agus nithean a dh’fheumar fhaicinn bho chruinneachaidhean an Hunterian agus Tasglannan is Cruinneachaidhean Sònraichte Oilthigh Ghlaschu. Tha iad sin a’ gabhail a-steach aon de na ‘Targaidean’ Gàidhealach as sine, cnàimhneach bho Nuadh-linn na Cloiche ann an Tiriodh, cuid de na leabhraichean clò-bhuailte as tràithe agus taisbeanadh-shleamhnagan de dh’ìomhaighean leis an dealbhadair chliùiteach Laetitia Vancon, a’ tabhann aithriseachd dhealbhan de dhaoine òga a’ fuireach sna h-Eileanan A-Muigh.