Publications for Sale

Ri fhaighinn bho Chomhairle nan Leabhraichean a-mhàin / Available solely from the Gaelic Books Council

AUTHOR

TITLE

PRICE

Mac a’ Ghobhainn, Iain

An t-aonaran

£3.00

Mac a’ Ghobhainn, Iain

An t-eilean agus an canan

50p

MacLeòid, Donnchadh

Casan ruisgte

50p

Nèill, Uilleam

Cnu a mogaill

50p

Mac a’ Ghobhainn, Iain

Eadar fealladha is Glaschu

50p

Caimbeul, Maoilios M.

Eileanan

50p

MacFhionnlaigh, Fearghas

Iolair, Bru-Dhearg, Giuthas

50p

Hay, Deòrsa Caimbeul

Mochtar is Dughall

50p

MacCoinnich, Cailein T.

Nach Neonach sin

50p

Mac a’ Ghobhainn, Iain

Na h-eilthirich

50p

Derick S. Thomson. (ed.)

Gaelic and Scots in harmony
(Proceedings of the Second International Conference on the Languages of Scotland)

£2.00

M. Byrne, T.O. Clancy, S. Kidd, (eds)

Rannsachadh na Gàidhlig 2:Litreachas & Eachdraidh, Papers from the Second Conference of Scottish Gaelic Studies, Glasgow 2002

£5.00

S. Kidd (ed.)

Glasgow Baile Mòr nan Gàidheal : City of the Gaels

out of print

Various (eds.)

Aiste (Journal)

various