Publications

AISTE

Ri fhaighinn bho Chomhairle nan Leabhraichean a-mhàin / Available solely from the Gaelic Books Council:

AUTHOR

TITLE

PRICE

Mac a’ Ghobhainn, Iain

AN T-AONARAN

£3.00

Mac a’ Ghobhainn, Iain

AN T-EILEAN AGUS AN CANAN

50p

MacLeòid, Donnchadh

CASAN RUISGTE

50p

Nèill, Uilleam

CNU A MOGAILL

50p

Mac a’ Ghobhainn, Iain

EADAR FEALLA-DHA IS GLASCHU

50p

Caimbeul, Maoilios M.

EILEANAN

50p

MacFhionnlaigh, Fearghas

IOLAIR, BRU-DHEARG, GIUTHAS

50p

Hay, Deòrsa Caimbeul

MOCHTAR IS DUGHALL

50p

MacCoinnich, Cailein T.

NACH NEONACH SIN

50p

Mac a’ Ghobhainn, Iain

NA H-EILTHIRICH

50p

Derick S. Thomson. (ed.)

GAELIC AND SCOTS IN HARMONY  

(Proceedings of the Second International Conference on the Languages of Scotland)

£2.00

M. Byrne, T.O. Clancy, S. Kidd, (eds)

Rannsachadh na Gàidhlig 2:Litreachas & Eachdraidh, Papers from the Second Conference of Scottish Gaelic Studies, Glasgow 2002

£5.00

S. Kidd (ed.)

Glasgow Baile Mòr nan Gàidheal : City of the Gaels

out of print

Various (eds.)

Aiste (Journal)

Issues 1-3: £5 each *
Issue 4: £10 *