Làrach-lìn ùr | New Website

Published: 4 May 2021

minoritylanguageplanning.gla.ac.uk

Tha Oilthigh Ghlaschu air làrach-lìn ùr a chur air bhog far am faighear fiosrachadh agus naidheachdan mu rannsachadh, pròiseactan agus com-pàirteachan co-cheangailte ri poileasaidh agus planadh mion-chànain an dà chuid, ann an Alba, agus gu h-eadar-nàiseanta.

The University of Glasgow has launched a new website which aims to provide information and news on research, projects and partnerships relating to minority language policy and planning; both in Scotland and internationally.


Am measg nam pròiseactan a tha air an taisbeanadh air an làrach-lìn ùr againn, gheibhear fiosrachadh mu shuirbhidh agus com-pàirteachas le Comhairle Bhaile Ghlaschu.

Tha sinn ag amas air tuigse nas ùire agus nas doimhne fhaighinn mun choimhearsnachd Ghàidhlig ann an Glaschu agus mu thimcheall Ghlaschu.

Bidh an suirbhidh fosgailte suas gu 10mh Cèitean. Faic: Gàidhlig ann an Glaschu.

Amongst the projects outlined on our new website, you will find details of a new community survey and ongoing partnership with Glasgow City Council. The community survey has been launched with a view to gaining an up-to-date and deeper understanding of the Gaelic community in and around Glasgow.

The survey will remain open until 10th May. Please visit Gaelic in Glasgow for more details.

minority language policy and planning


First published: 4 May 2021

<< 2021