University Hosts Annual Gaelic Language Day

Published: 18 November 2013

The University of Glasgow will host its second Gaelic Language Day / Latha na Gàidhlig on Friday 22nd November

The University of Glasgow is set to host its second Gaelic Language Day / Latha na Gàidhlig on Friday 22nd November, a celebration of Gaelic language and culture across the campus in line with the aims of its 5-year Gaelic Language Plan and as a demonstration of the University’s continued commitment and support for the language.

Gaelic Language Day / Latha na Gàidhlig, which is now an annual event in the University’s calendar, is an opportunity to raise the profile of Gaelic and to create opportunities for University staff, students and the wider community to engage with the language and its culture through various events and campaigns.

The special day-long celebration will feature language taster sessions, bilingual menus and live music, a concert of traditional Gaelic song with two of Gaeldom’s most well-known singers, Kathleen MacInnes & Cathy Ann MacPhee, a social media campaign, information on regular learning opportunities and a Gaelic-themed quiz.

Gaelic Language Day / Latha na Gàidhlig is a showcase event which highlights the ongoing work of the University’s Gaelic Language Initiative, which organises Gaelic-related events and learning opportunities for staff and students throughout the year. 

The 2013 Gaelic Language Day / Latha na Gàidhlig will be brought to a close with a unique club night, Baile air Bhoil (City in a Frenzy) that has been developed in collaboration with Ceòl is Craic, a Glasgow-based social hub which provides a platform for contemporary Gaelic arts and culture in the city. The club night aims to present Gaelic music in a contemporary form which is relevant and appealing to students and young people across Glasgow. Baile air Bhoil will feature new Gaelic dance music, commissioned by the University’s Gaelic Language Initiative and produced by Innes Strachan of the hugely successful band, Niteworks.

The University’s Gaelic Language Officer, Fiona Dunn, said, “It is important that Gaelic Language Day features a wide range of events that are engaging to the many groups that make up the University community and our annual club night is particularly important for our students and young people in Glasgow.

“We believe that Gaelic culture has a place in contemporary Glasgow which is increasingly young and international and we are working with some of the most talented young Gaelic-speaking musicians in Glasgow who share our ambition to present Gaelic in new and exciting ways.”

Gaelic Language Day falls on the same week as the first ever Scottish Gaelic Awards / Duaisean na Gàidhlig, sponsored by a partnership involving The Daily Record, Bòrd na Gàidhlig, MGAlba, Media Scotland, Education Scotland, Cosla, Highland and Islands Enterprise, Comhairle nan Eilean Siar and Creative Scotland.

The University’s Gaelic Language Officer, Fiona Dunn, is a finalist in the ‘Work-Place Initiative’ category, having been nominated for multiple categories. 

 

Oilthigh Ghlaschu a’ cumail Latha na Gàidhlig agus a’ Comharrachadh Duaisean Gàidhlig na h-Alba.

Thèid an dàrna Latha Gàidhlig a chumail aig Oilthigh Ghlaschu air Dihaoine 22mh Samhain a’ comharrachadh cànan agus cultar na Gàidhlig air feadh làrach an Oilthighe co-shìnte ri amasan Plana Gàidhlig an Oilthighe agus mar

chomharra air cho dealasach agus taiceil ’s a tha Oilthigh Ghlaschu dhan chànan.  

’S e tachartas bliadhnail a th’ ann an Latha na Gàidhlig a bhios ag àrdachadh ìomhaigh na Gàidhlig agus a’ toirt chothroman do luchd-obrach, oileanaich agus a’ choimhearsnachd, ùidh a thogail ann an cànan agus cultar na Gàidhlig tro mheasgachadh de thachartasan agus iomairtean fad latha. 

Mar phàirt den latha shònraichte seo, thèid roghainn fharsaing de thachartasan a chumail mar: bhlasadan cànain, ceòl beò san Togalach Fhriseil, cuirm-chiùil Ghàidhlig le Kathleen NicAonghais agus Cathy-Anna Nic a’ Phì & farpais-cheist Ghàidhlig. A bharrachd air seo thèid iomairt meadhanan sòisealta a chumail, sanasan dà-chànanach a thaisbeanadh agus fiosrachadh air cothroman ionnsachaidh a sgaoileadh.

’S e tachartas mòr a th’ ann an Latha na Gàidhlig a bhios a’ brosnachadh obair Iomairt Ghàidhlig an Oilthighe, pròiseact a bhios a’ cur air dòigh tachartasan agus cothroman ionnsachaidh is trèanaidh do luchd-obrach agus oileanaich tron a’ bhliadhna.

Thèid Latha na Gàidhlig 2013 a thoirt gu crìoch le Baile Air Bhoil, oidhche chlub shònraichte ùr a tha ga cur ri chèile ann an co-bhonn leis a’ bhuidheann Ceòl is Craic. (Tha Ceòl is Craic a’ taisbeanadh ’s a’ cur air adhart cultar agus ealain Ghàidhlig an latha an-diugh ann an Glaschu.)  Tha Baile air Bhoil ag amas air ceòl Gàidhlig a thaisbeanadh ann an dòigh ùr a tha tarraingeach agus freagarrach do dh’oileanaich agus òigridh san fharsaingeachd.  Tha Innes Strachan bhon a’ chòmhlan chliùiteach, Niteworks air ceòl ùr a chruthachadh airson na h-oidhche seo fo stiùir aig Oilthigh Ghlaschu.

Thuirt Fiona Dunn, Oifigear na Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu, “Tha e cudromach gu bheil iomadach seòrsa tachartas againn air Latha na Gàidhlig a tha tarraingeach dhan choimhearsnachd fharsaing san Oilthigh agus tha an oidhche chlub againn air leth cudromach do dh’oileanaich agus òigridh ann an Glaschu.

’S e baile a th’ ann an Glaschu anns a bheil tòrr òigridh agus a tha a’ fàs gu math eadar-nàiseanta. Tha sinne a’ creidsinn gu bheil àite am measg sin uile dhan Ghàidhlig is tha sinn ag obair le cuid den luchd-ciùil as fheàrr ann an ceòl Gàidhlig aig a bheil an aon mhiann son a’ chànain gus an oidhche seo a chur air dòigh.”

Thèid Latha na Gàidhlig a chumail air an aon seachdain ri Duaisean Gàidhlig na h-Alba a tha na chom-pàirteachas eadar iomadach buidheann leithid, The Daily Record, Bòrd na Gàidhlig, MGAlba, Meadhanan Alba, Foghlam Alba, Cosla, HIE, Comhairle nan Eilean Siar agus Alba Chruthachail.

Às dèidh do dh’iomadach moladh fhaighinn, tha Fiona Dunn, Oifigear Gàidhlig an Oilthighe, air àite a ghlèidheadh aig cuairt-deireannach Duaisean Gàidhlig na h-Alba airson duais “Iomairt san Àite-obrach”.


For more information please contact Nick Wade, Media Relations Officer at the University of Glasgow: nick.wade@glasgow.ac.uk or 01413307126.

or

Fiona Dunn, Gaelic Language Officer, University of Glasgow, Tel: 0141 330 8505, email: Fiona.Dunn@glasgow.ac.uk  

First published: 18 November 2013