Music in the University Lunchtime Concert Series: SIAN

Music in the University Lunchtime Concert Series: SIAN

Music in the University
Date: Thursday 27 February 2020
Time: 13:10 - 14:00
Venue: University Concert Hall
Category: Concerts and music

Funded by the Ferguson Bequest & UofGGàidhlig. 

Three of Scotland’s finest Gaelic singers join forces to create the sound of SIAN, a project originally developed by Fèisean nan Gàidheal for Blas 2016. Focussing on songs by female Gaelic bards, and showcasing the strength and beauty of Gaelic song, Eilidh Cormack, Ellen MacDonald and Ceitlin Lilidh are joined by accompanist Innes White to create a powerful collective sound, representing their wealth of individual experience.

Tha triùir de phrìomh sheinneadairean òga na Gàidhlig a’ tighinn còmhla ann am pròiseact a chuir Fèisean nan Gàidheal air dòigh airson Blas. Is iad na bana-bhàird a tha fa-near dhaibh agus tha am prògram stèidhichte air òrain a chaidh a sgrìobhadh o thaobh nam ban. Tha cliù aca gu h-ionadail agus gu h-eadar-nàiseanta mar shàr sheinneadairean agus a-nis bidh iad a’ seinn còmhla gus na h-òrain a lìbhrigeadh ann an dòigh cumhachdach le làn urram don bhàrdachd. Cumaidh Innes MacIlleBhàin taic riutha air piàna agus giotàr.

Back to Events