Ruairidh MacIomhair

Is ann am Brù air taobh Siar Eilean Leòdhais a rugadh is a thogadh mi ach tha mi air a bhith an Glaschu a-nis cha mhòr còig bliadhna deug.  Rinn mi MA (Urraman Dùbailte) ann an Ceiltis agus Litreachas na h-Alba (2007) agus MLitt ann an Gaelic with Scottish Studies (2008). Bha mi ag obair dhan BhBC mar rannsaiche air Eòrpa airson trì bliadhna, agus as dèidh sin nam eadar-theangair agus oifigear-conaltraidh le Comhairle nan Eilean Siar.   Ged a chòrd na dreuchdan sin rium, bha mi riamh airson tilleadh a Roinn na Ceiltis airson PhD a dhèanamh, agus bha mi air mo dhòigh nuair a fhuair mi an cothrom sin a dhèanamh, le taic-airgid bhon AHRC, an 2012.

Bha mi airson tilleadh ri linn àrainneachd san roinn seo a tha iongantach a thaobh sgoilearachd agus cleachdadh na Gàidhlig.  Tha 3 Gàrraidhean an Oilthighe na fhìor choimhearsnachd Ghàidhlig, anns a bheil pailteas eòlais mu dheidhinn agus cothroman dol an sàs ann an cultar nan Gàidheal. A-measg nan ùidhean rannsachaidh agam, tha: bàrdachd Ghàidhlig mar thùs eachdraidheil; eachdraidh nan Gàidheal san arm; Ossian Sheumais MhicMhuirich; agus eachdraidh sgoilearachd na Gàidhlig.  Tha ùidh mhòr agam cuideachd ann a bhith ag obair an co-bhann le buidhnean Gàidhlig eile, agus a bhith cruthachadh chothroman gus  rannsachadh a cho-roinn le coimhearsnachdan Gàidhlig.   

I was born and brought up in Brue on the West Side of Lewis, but have lived in Glasgow for the past fifteen years. My undergraduate MA was in Celtic Studies and Scottish Literature (Joint Honours) (2007) and my MLitt was in Gaelic with Scottish Studies (2008).  I spent three years working as a researcher on Eòrpa at the BBC, followed by almost two years as a translator and communications officer with the Western Isles Council.  Although I enjoyed these roles, I had wanted to come back to study a PhD in Celtic and Gaelic, and I was delighted when that opportunity was granted to me, having been awarded funding from the AHRC, in 2012.

I chose to return to this University and the subject area of Celtic and Gaelic as it is an exceptional environment in terms of research and the use of the Gaelic language. 3 University Gardens is a Gaelic community in the truest sense, where the language thrives through daily and consistent usage in a variety of forums.  The department contains a wealth of knowledge with regards to Gaelic culture and history and offers numerous opportunities to engage with contemporary Gaelic culture. My research interests include - Gaelic song and poetry as an historical source; the military history of the Gaels; Macpherson’s Ossian; and the history of Gaelic scholarship.  I’m also interested in collaborating with other Gaelic organisations, and creating opportunities to share research with the wider Gaelic community.