Sgoilearachd Phòil Bhurns | The Paul Burns Scholarship

Description

Thèid an Sgoilearachd a thairgse do dh’oileanach freagarrach a fhuair àite air program Maighstearachd iar-cheumnach ann an Ceiltis is Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu |The Scholarship will be awarded to a suitable student accepted for a postgraduate Master’s programme in Celtic and Gaelic at the University of Glasgow.


Thèid an Sgoilearachd a thairgse do shàr oileanach le uireasbhaidh taic ionmhais a thaobh chosgaisean bith-beò agus / neo a thaobh chìsean. | The Scholarship will be awarded to an outstanding student in need of financial support in respect of living expenses and / or fees.


Faodar duais seisean 2019-20 a ghlèidheadh airson aon bhliadhna a-mhàin gus cobhair a thoirt do thagraiche(an) soirbheachail crìoch a chur air prògram Maighstireachd iar-cheumnach. | The award for session 2019−20 is tenable for one year only to enable the successful candidate(s) to complete a Master’s postgraduate programme. 
Tha luach £5,000 anns an Sgoilearachd. | The value of the Scholarship is £5,000.

Ma thachras e nach gabh oileanach freagarrach ainmeachadh, cha tèid duais a thoirt seachad. | In the event of no suitable student being identified, no award will be made.

Please see School of Humanities | Sgoil nan Daonnachdan Postgraduate Research Funding for more details.

Eligibility

Eligible Countries

 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • Andorra
 • Angola
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Comoros
 • Congo
 • Congo Democratic Republic of
 • Costa Rica
 • Cote d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • East Timor
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • England
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Korea North
 • Korea South
 • Kosovo
 • Kuwait
 • Kyrgystan
 • Laos
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macedonia
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar(Burma)
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Northern Ireland
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Qatar
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Scotland
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • St Kitts and Nevis
 • St Lucia
 • St Vincent and the Grenadines
 • Sudan
 • Suriname
 • Swaziland
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syria
 • Taiwan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United States of America
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vatican City
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Wales
 • Yemen
 • Zaire
 • Zambia
 • Zimbabwe

Eligible Programmes

Value

£5000

Number of scholarships

1

How to apply

Application process & Deadline: Bu chòir iarrtasan a chur don Dr Sheila Kidd, Sheila.Kidd@glasgow.ac.uk  ro 5 uairean feasgar (tìde ionadail) Dimàirt 11 Ògmhios 2019 | Applications should be submitted by e-mail to Dr Sheila Kidd, Sheila.Kidd@glasgow.ac.uk not later than 5pm (local time) Tuesday 11 June 2019

Bu chòir dha na leanas a bhith an cois gach iarrtais:  

Each application should consist of the following:

1. Cunntas Beatha slàn | A full curriculum vitae.

2. Litir-chòmhdach a bhios a’ mìneachadh carson a bu mhiann leibh gun d’rachadh beachdachadh oirbh airson na Sgoilearachd seo, ag innse mu thaic-airgid sam bith eile a fhuair sibh neo air an do chuir sibh a-steach a tha ceangailte ri ur prògram Maighstireachd iar-cheumnach | A covering letter explaining why you wish to be considered for this Scholarship, detailing any other funding secured and/or applied for in connection with your postgraduate Master's programme.

3. Tuairisgeul aithghearr air na cuspairean rannsachaidh anns an bheil ùidh agaibh an-dràsta agus an rùn agaibh airson dreuchd (mu dhuilleag a-màin) | A brief outline of your current research and career interests (approx. one page).

4. Dearbhadh air an inntreagadh agaibh air prògram Maighstireachd ann an Ceiltis is Gàidhlig, neo brath gu bheil an t-iarrtas agaibh a’ feitheamh air cead. | Proof of your admission into a Master’s programme in Celtic & Gaelic, or indication that your application is currently awaiting approval.

For more information contact: sheila.kidd@glasgow.ac.uk