Sgoilearachd an Dr Peter Davies | The Dr Peter Davies Postgraduate Scholarships

Description

 • Thèid an Sgoilearachd a thairgsinn do dh’oileanach freagarrach a tha air cur a-steach, agus a gheibh àite, air prògram Maighstearachd iar-cheumnach ann an Ceiltis is Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu |The Scholarship will be awarded, subject to a successful application, to a suitable student who has applied to postgraduate Master’s programme in Celtic & Gaelic at the University of Glasgow.
 • Air an toirt do dh’oileanaich a tha a’ toirt fianais gu bheil feum ionmhasail aca a dh’fhaodadh bacadh a chur orra bho bhith a’ dèanamh an cuid rannsachaidh maighstireachd iar-cheumnach | awarded to students evidencing financial need which could prevent them from undertaking their postgraduate research masters
 • Faodar duais seisean 2020-21 a ghlèidheadh airson aon bhliadhna a-mhàin gus cobhair a thoirt do thagraiche(an) soirbheachail crìoch a chur air prògram Maighstireachd iar-cheumnach. | The award for session 2020-21 is tenable for one year only to enable the successful candidate(s) to complete a Master’s postgraduate programme. 
 • Tha luach £5,000 anns an Sgoilearachd. | The value of the Scholarship is £5,000. 

Mura tèid sgoilearan iomchaidh a chomharrachadh ann am bliadhna sam bith, cha tèid an duais a bhuileachadh agus bidh an t-airgead a chaidh a chomharrachadh airson na bliadhna sin a chur mu seach airson na h-ath bhliadhna [NO] ma bhios nas lugha na triùir sgoilearan air an comharrachadh ann an SMLC no nas lugha na aon ann an Ceiltis is Gàidhlig, faodar sgoilearachdan nach deach a chleachdadh a thoirt dhan chuspair eile ma tha barrachd thagraichean iomchaidh ann. | In the event of no suitable scholars being identified in any year, no award will be made and the funding set aside for that year will be awarded in a subsequent year [OR] In the event of fewer than three suitable SMLC scholars or fewer than one suitable Celtic & Gaelic scholar being identified in any year, the available scholarship may be awarded to the alternate subject if there is a surplus of suitable applicants.

Please see Sgoilearachd an Dr Peter Davies | The Dr Peter Davies Postgraduate Scholarships for more details.

Number of Scholarships

4

Eligible countries/regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • England
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Northern Ireland
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Scotland
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Wales

How to apply

For application process and deadlines please see Sgoilearachd an Dr Peter Davies | The Dr Peter Davies Postgraduate Scholarships .

For more information contact: Geraldine.Parsons@glasgow.ac.uk