Viktoria Marker

v.marker.1@research.gla.ac.uk

Research title: Litreachas na Gàidhlig ann an Ìmpireachd Bhreatainn, 1791-1904

Research Summary

Colonachd-thuineachaidh agus litreachas na Gàidhlig ann an Astralàisia, 1840an-1940an

Tha an rannsachadh agam a' coimhead air com-pàirteachas nan Gàidheal ann an colonachadh Aotearoa agus Astràilia tro thuineachadh. Tro phrosbaig litreachas Gàidhlig Astralàisia, tha  buaidhean colonachd-thuineachaidh (settler colonialism) gan rannsachadh le iomradh air trì mòr-buidhnean. ’S iad na mòr-buidhnean sin: ‘Tùsanaich: na Gàidheil is an t-“Eileadh” (the Other)’; ‘Àrainneachdan do-rèiteachail: an àrainneachd mhac-meanmnach is an àrainneachd chruthach’; agus ‘Ìmpireachd na Gàidhlig: leanmhainneachd agus co-rèiteachadh’. Tha na trì buidhnean sin a’ dol an sàs le colonachadh ghnothaichean corporra, leithid de Thùsanaich, am fearann-sa dùthchasach, agus goireasan-nàdair is seilbh eile, agus colonachadh ghnothaichean neo-chorporra. Tha na gnothaichean neo-chorporra a’ togail air colonachadh tro stèidheachadh agus chur an cèill cànan, cleachdaidhean, agus creideamh nan Gàidheal.

 

Supervisors

External supervisors

an t-Ollamh Robert Dunbar / Professor Robert Dunbar

Grants

  • Duncan and Morag Maclean Studentship | 2017-18 | £5,450 | to support MPhil studies
  • Urras NicCuaig / Cahterine McCaig Trust | 2017 | £500 | Aotearoa New Zealand research trip
  • History Endowment | 2018 | £841 | Aotearoa New Zealand research trip
  • College of Arts Graduate School Research Support Awards | 2018 | £300 | Aotearoa New Zealand research trip
  • AHRC CDT in Celtic Languages | 2018-2022 | PhD fees and stipend
  • College of Arts Collaborative Research Awards | 2020 | £1000 | towards a virtual training event on Indigenous studies at Scottish HEI, 'People and Land: Indigenous research and Scotland' (March 2021)
  • College of Arts Graduate School PGR Community Building and Public Engagement Fund | 2020 | £700 | in support of the community event, 'Cèilidh: Scottish Gaelic Emigrant songs and narratives from New Zealand and Australia'

Conference

Rannsachadh na Gàidhlig | 2018 | Dùn Èideann, Alba / Edinburgh, Scotland

Teaching

  • Gaelic Intermediate - Ficsean 1 / Fiction 1 | 2019
  • Gaelic staff class | 2020
  • Gaelic Beginners - oide clasaichean còmhraidh / conversation class tutor | 2020-2021