Plana Gàidhlig 2018 - 21

Tha Plana Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu airson 2018 - 21 a chaidh ullachadh ann an co-rèir ri Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus a rèir prìomhachasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig 2018-23. Faodar am Plana a lughdachadh an seo - Plana Gàidhlig 18 - 21 - Chaidh am Plana aontachadh le Bòrd na Gàidhlig air 24 Sultain 2018.

Comataidh Gàidhlig an Oilthighe 

Chaidh Comataidh Gàidhlig an Oilthighe a stèidheachadh ann an 2011 airson ullachadh Plana Gàidhlig an Oilthighe a stiùireadh ann an co-bhonn le Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig. Tha fìor mheasgachadh de bhuill air a’ Chomataidh a tha a’ riochdadh diofar roinnean air feadh an Oilthighe.  Tha buill a’ Chomataidh air an ainmeachadh gu h-ìosal.

 • An Dr. Dorothy Welch (Cathraiche), Leas-Rùnaire an Oilthighe
 • An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh, Iar-Phrionnsabal agus Ceannard Cholaiste nan Ealain
 • An t-Ollamh Dauvit Broun, Ollamh Eachdraidh na h-Alba
 • Mrs Catriona NicÌosaig, Leabharlann
 • Mr Peter Aitchison, Ceannard Roinn Conaltraidh
 • Ms Stella Heath, Stiùiriche Ionad an Fhoilein Fhosgailte
 • Comhairle Riochdachaidh nan Oileanach
 • Dr. Sheila Kidd, Ceannard Ceiltis is Gàidhlig
 • Ms Fiona Dunn, Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig

 

Gaelic Language Plan 2018 - 21

The University of Glasgow has a Gaelic Language Plan in place for 2018 - 21 which was prepared in line with the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and the priorities of the National Plan for Gaelic 2018-23. The Gaelic Plan can be viewed here - Plana Gàidhlig 18 - 21. The University's Gaelic Plan was approved by Bòrd na Gàidhlig on 24 September 2018.

 

Gaelic Language Committee

The University's Gaelic Language Committee was established in 2011 to oversee the preparation and implementation of the University's first Gaelic Language Plan in collaboration with the Gaelic Development Manager. Committee members represent a wide-range of areas from across the University.

 • An Dr. Dorothy Welch (Chair), Deputy Secretary
 • Professor Roibeard Ó Maolalaigh, Vice Principal and Head of the College of Arts
 • Professor Dauvit Broun, Professor of Scottish History
 • Mrs Catriona NicÌosaig, Library Assistant Director (Student Engagement)
 • Mr Peter Aitchison, Director of Communications and Public Affairs
 • Ms Stella Heath, Director of Centre for Open Studies
 • Student's Representative Council
 • Dr. Sheila Kidd, Head of Celtic and Gaelic
 • Ms Fiona Dunn, Gaelic Development Manager