Plana Gàidhlig | Gaelic Plan 2018 - 21

Issued: Wed, 14 Nov 2018 06:00:00 GMT

Joe Sanders Gaelic Case Study

 Plana Gàidhlig | Gaelic Language Plan 2018-21

 

Tha Oilthigh Ghlaschu an-diugh (14 Samhain) a' foillseachadh Plana Gàidhlig an Oilthighe airson 2018 - 21.  Chaidh am Plana seo ullachadh ann an co-rèir ri Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus a rèir prìomhachasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig 2018-23 agus faodar am Plana a lughdachadh bhon cheangal gu h-àrd. Chaidh am Plana aontachadh le Bòrd na Gàidhlig air 24 Sultain 2018. 

 

The University of Glasgow will today (14 November) launch its second Gaelic Language Plan for 2018 - 21. The University’s Gaelic Language Plan has been prepared in line with the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and in line with the priorities of the National Plan for Gaelic 2018-23 and can be downloaded from the link above. Tha University's Gaelic Plan was approved by Bòrd na Gàidhlig on 24 September 2018. 

 

 


COMATAIDH GÀIDHLIG AN OILTHIGHE

Chaidh Comataidh Gàidhlig an Oilthighe a stèidheachadh ann an 2011 airson ullachadh Plana Gàidhlig an Oilthighe a stiùireadh ann an co-bhonn le Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig. Tha fìor mheasgachadh de bhuill air a’ Chomataidh a tha a’ riochdadh diofar roinnean air feadh an Oilthighe.  Tha buill a’ Chomataidh air ainmeachadh gu h-ìosal. 

GAELIC LANGUAGE COMMITTEE

The University's Gaelic Language Committee was established in 2011 to oversee the preparation and implementation of the University's first Gaelic Language Plan in collaboration with the Gaelic Development Manager. Committee members represent a wide-range of areas from across the University. 

An Dr. Dorothy Welch (Cathraiche), Leas-Rùnaire an Oilthighe 

An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh, Iar-Phrionnsabal agus Ceannard Cholaiste nan Ealain

An t-Ollamh Dauvit Broun, Ollamh Eachdraidh na h-Alba

Mrs Catriona NicÌosaig, Leabharlann

Mr Peter Aitchison, Ceannard Roinn Conaltraidh 

Ms Stella Heath, Stiùiriche Ionad an Fhoilein Fhosgailte 

Comhairle Riochdachaidh nan Oileanach

Dr. Sheila Kidd, Ceannard Ceiltis is Gàidhlig 

Ms Fiona Dunn, Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig

An Dr. Dorothy Welch (Chair), Deputy Secretary 

Professor Roibeard Ó Maolalaigh, Vice Principal and Head of the College of Arts

Professor Dauvit Broun, Professor of Scottish History

Mrs Catriona NicÌosaig, Library Assistant Director (Student Engagement) 

Mr Peter Aitchison, Director of Communications and Public Affairs 

Ms Stella Heath, Director of Centre for Open Studies

Student's Representative Council 

Dr. Sheila Kidd, Head of Celtic and Gaelic 

Ms Fiona Dunn, Gaelic Development Manager