A' Ghàidhlig ann an Aois Chruinneil is Dhidseatach | Gaelic in a Global & Digital Age

Issued: Thu, 19 Sep 2019 12:00:00 BST

Ann an co-bhonn le Mòd Ghlaschu 2019, thèid seiminear a chumail aig Oilthigh Ghlaschu gus an cuspair seo a dheasbad: Gabhail ri Atharrachadh: Cumadh Àm Teachdail don Ghàidhlig ann an Aois Chruinneil is Dhidseatach.

 - In collaboration with Mòd Ghlaschu 2019, the University of Glasgow will be hosting a seminar to deabate the topic: Embracing  change: The Future of Gaelic in a Global & Digital Age. 

Prògram an Tachartais | Event Programme

 

************************************************************************

Seiminear - Mòd Ghlaschu

 

Thathar a’ toirt taing do Bhòrd na Gàidhlig is iad am prìomh buidheann maoineachaidh air cùlaibh an tachartais seo. | Thanks to Bòrd na Gàidhlig, the primary funding body behind this event.