Latha na Gàidhlig | Gaelic Language Day

Issued: Tue, 19 Feb 2019 19:37:00 GMT

Tachartasan Latha na Gàidhlig 2019

Còmhraidhean Cruthachail le Aonghas Phàdraig Caimbeul air a mhaoineachadh le taic bho Dhìleab Fhearghasdain & Comhairle nan Leabharaichean agus air a lìbhrigeadh le Sgrìobhadh Cruthachail aig Oilthigh Ghlaschu. 

Creative Conversations with Angus Peter Campbell is supported by the University of Glasgow's Ferguson Bequest & Gaelic Books Council and delivered by Creative Writing at the University of Glasgow. 

 

**CIARADH NA H-OIDHCHE** 

Ma bhios ùidh agaibh san tachartas againn, Ciaradh na h-Oidhche, dèan cinnteach gun glèidh sibh tiogaid tro Eventbrite.

If you would like to attend our evening event, Ciaradh na h-Oidhche, please reserve a ticket via Eventbrite.