Consultation: Plana Gàidhlig 2018-21

Consultation: Plana Gàidhlig 2018-21

Plana Gàidhlig an Oilthighe

Chaidh Plana Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu a' cur air bhog Diciadain 13mh Màrt 2013. Chaidh am Plana ullachadh fo chumhachan Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus a rèir amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig agus planaichean ro-innleachdail an Oilthighe. 

Plana Gàidhlig 2012 - 2017 (PDF) 

Gaelic Language Plan

The University's Gaelic Language Plan was formally launched on Wednesday 13th March 2013. The plan was prepared under the terms and conditions of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and in line with the aims and objectives of the National Plan for Gaelic and the University's own strategy. 

Gaelic Language Plan 2012 - 2017 (PDF) 

Comataidh Gàidhlig | Gaelic Language Committee

Chaidh Comataidh Gàidhlig an Oilthighe a stèidheachadh ann an 2011 airson ullachadh Plana Gàidhlig an Oilthighe a stiùireadh ann an co-bhonn le Oifigear Gàidhlig an Oilthighe. Tha fìor mheasgachadh de bhuill air a’ Chomataidh a tha a’ riochdadh diofar roinnean air feadh an Oilthighe.  Tha buill a’ Chomataidh air ainmeachadh gu h-ìosal. // The University's Gaelic Language Committee was established in 2011 to oversee the preparation and implementation of the University's first Gaelic Language Plan in collaboration with the Gaelic Language Officer. Committee members represent a wide-range of areas from across the University. 

An Dr. Dorothy Welch (Cathraiche), Leas-Rùnaire an Oilthighe 

An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh, Iar-Phrionnsabal agus Ceannard Cholaiste nan Ealain

An t-Ollamh Dauvit Broun, Ollamh Eachdraidh na h-Alba

Mrs Catriona NicÌosaig, Leabharlann

Mr Peter Aitchison, Ceannard Roinn Conaltraidh 

Ms Stella Heath, Stiùiriche Ionad an Fhoilein Fhosgailte 

Comhairle Riochdachaidh nan Oileanach

Dr. Sheila Kidd, Ceannard Ceiltis is Gàidhlig 

Ms Fiona Dunn, Oifigear na Gàidhlig

 

An Dr. Dorothy Welch (Chair), Deputy Secretary 

Professor Roibeard Ó Maolalaigh, Vice Principal and Head of the College of Arts

Professor Dauvit Broun, Professor of Scottish History

Mrs Catriona NicÌosaig, Library Assistant Director (Student Engagement) 

Mr Peter Aitchison, Director of Communications and Public Affairs 

Ms Stella Heath, Director of Centre for Open Studies

Student's Representative Council 

Dr. Sheila Kidd, Head of Celtic and Gaelic 

Ms Fiona Dunn, Gaelic Language Officer