Mr David Logan

  • Senior University Teacher (Management)

telephone: 01413302547
email: David.Logan@glasgow.ac.uk